Årsberetning 2009

Maj 2009

Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening

Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 1.34.2009.

Det lykkedes på generalforsamlingen trods vanskelighed at få valgt nye medlemmer til bestyrelsen og den nye bestyrelse vil det kommende år forsøge at skabe forudsætning for, at grundejer-foreningen kan videreføres og at nedgangen i medlemstal kan vendes til det positive.

Bestyrelsen hører fortsat gerne om medlemmerne har ønsker til indlæg ved næste års generalforsamling eller ideer til hvorledes foreningen bedre kan markedsføre sig.

Evt. forslag kan sendes til formanden.

Generalforsamlingen 2010 afholdes den 24. februar kl. 19.00

i Biblioteket.

På bestyrelsens vegne

Jørgen Juul
Formand.


 

Glostrup Grundejerforening
Generalforsamling 1. April 2009

Referat

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens årsberetning
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
 4. Behandling af forslag
 5. Valg
 6. Eventuelt

FormandenIb Stejlborgbød alle velkommen og takkede aftenens gæstetaler Egon Funch med ledsager for deres deltagelse i forbindelse med foreningens årlige generalforsamling.

1) Valg af dirigent

Ib Stejlborgpræsenterede bestyrelsens forslag til dirigent: Bjarne Knudsen.

Da ingen andre kom i forslag var Bjarne Knudsen dermed valgt ogIb Stejlborggav ordet til den nyvalgte dirigent.

2) Bestyrelsens årsberetning.

Dirigenten konstaterede generalforsamlingen lovlig indvarslet og gav ordet tilbage til formanden for forelæggelse af årsberet-ningen.

Bestyrelsens beretning blev omdelt som optrykt nedenfor.

”Foreningen har haft et stille år, forstået på den måde at den tidligere formand favnede bredt og fulgte aktivt med på mange områder, desværre har været en del sygdom i bestyrelsen og formanden har af arbejdsmæssige årsager ikke kunne levere varen.

Det er blevet til nogle få vejsyn på Gerdasvej, Ingervej, Norasvej og Edithsvej sammen med Glostrup kommunes tekniske forvaltning, grundet de omfattende byggearbejder på Edithsvej 2, hvor de store lastvogne med tunge leverancer har ødelagt fortov og belægninger i området.

En enkelt lille nabosag er blevet løst.

Medlemstilgangen til foreningen er faldende, end ikke et tilbud til vores nuværende medlemmer om et kroophold (værdi 1600,00 kr.) til den der skaffede nogle nye medlemmer har givet resultat. Faktisk har dette lille tiltag ikke medført nogen form for reaktion blandt vore medlemmer.

En forsigtig føler per telefon til nogle af andre mange grundejerforeninger og vejlaug har ikke givet et grundlag for sammenlægning, eller samarbejde. Man har nok i sit eget og der mangler opbakning fra medlemmerne og de eneste som trækker er den årlige vejfest.

Foreningens hjemmeside er blevet opdateret

Bestyrelsen har i løbet af 2008 og 2009 afholdt 7 bestyrelsesmøder af 1½ times varighed, hvor fra jeg kort vil nævne nogle af de vigtigste punkter som har været oppe at vende.

Nyt bygningsreglement BR 08 – nye enkle regler
Garager, carporte, udhuse, overdækkede terrasser og
lignende mindre bygninger.

Hvis du går med tanker om at opføre garage, carport, udhus, terrasseoverdækninger eller lignende, er det vigtigt at vide, hvad du skal foretage dig over for de kommunale bygningsmyndigheder. samt hvilket materiale, du skal sende til Teknik- og Miljøforvaltningen.

Opførelse af bygninger med et samlet areal på op til 50 m2 skal der ikke søges om byggetilladelse til. Men det skal anmeldes til kommunen, at de udføres. 

Når du har anmeldt det byggeri du ønsker at udføre, gælder den regel at Kommunen skal reagere inden to uger, – regnet fra den dag anmeldelsen er modtaget (der skal tillægges tid for postbesørgelse). Du vil altid få svar på din anmeldelse. – Kræver dit byggearbejde nogen form for dispensation, må arbejdet, uanset fristen, ikke begyndes før denne er givet.

For at behandle din anmeldelse skal du fremsende ansøgning og tegningsmateriale, som fuldt ud beskriver det planlagte byggeri.

Materialet skal bestå af:

Skriftlig anmeldelse med oplysning om byggeriets art, grundens matrikelnummer og adresse, samt underskrift af ejer. (Er det en anden, f.eks. et arkitektfirma, der ansøger for dig, skal ansøger have fuldmagt fra dig.)

Målfast plantegning af grunden med indtegning af alle bygninger som måtte være på grunden, inklusive målangivelser og anvendelse. tydelig markering af det nye byggeri samt angivelse af mål på længde og bredde, samt afstande til andre bygninger og til skel, vej eller sti.

Målfast snit og facadetegning med angivelse af højder, samt med angivelse af bygningsmaterialer på ydervægge og tag.

Redegørelse for tagets afvanding (faskine eller til afløbssystem).

Redegørelse for eventuel overkørsel fra vej til grund. (Bemærk at ny overkørsel eller ændring af eksisterende skal anmeldes særskilt til Kommunens afdeling Anlæg og Drift).

Huskeliste:

 • er der servitutter, deklarationer, byggeliner eller andet, der skal respekteres?
 • skal der ændres på indkørsel, eller skal der udføres ny?
 • der skal normalt være plads til 2 parkerede biler på grunden.
 • kontrol af bebyggelsesprocent.
 • maks. 50 m2      småbygning nærmere skel og sti end 2,5 m.
 • maks. samlet længde      på 12 m      for småbygninger nærmere skel eller sti end 2,5 m.
 • maks. højde på 2,5       m for småbygninger nærmere skel eller sti end 2,5 m.
 • redegørelse for afløb af tagvand.

 Ombygning af Hovedvejen

Det har i mange år været et stort ønske, at forholdene på Hovedvejen blev forbedret, så bylivet omkring vejen tilgodeses.

Glostrup Kommune og Københavns Amt indgik i 2004 et samarbejde for at belyse mulighederne for at dæmpe hastigheden på Hovedvejen og forbedre mulighederne for fodgængerkrydsninger samtidig med, at vejen fortsat skal kunne betjene de ca.30.000 biler, der dagligt benytter den.

I 2008 blev hastigheden på strækningen mellem Byparkvej og Ring 3 nedsættes fra 70 km/t til 50 km/t, med den begrundelse at den gennemkørende trafik – såvel som den øvrige trafik – ikke vil opleve længere rejsetid.

Kommunalbestyrelsen har afsat 5 mio. kr. i 2009 til at påbegynde ombygningen af Hovedvejen. Beløbet vil blive brugt til strækningen Nyvej – Banegårdsvej, hvor kørebanebredderne indsnævres ved at ombygge midterhellen, samtidig med at krydsene i begge ender ændres.
Glostrup – en sund by i bevægelse
– En strategi for Glostrup kommunes udvikling 
Kommunalbestyrelsen har den 20. august 2008 vedtaget plan- og agenda 21 strategien ”Glostrup – en sund by i bevægelse”. I strategien beskrives de største udfordringer som kommunen står overfor i de kommende år. På baggrund af udfordringerne er der valgt 6 indsatsområder, hvor kommunen vil gøre en ekstra indsats i de kommende år.

 Indsatsområderne er:

 • Miljø og sundhed
 • Byrum, aktiviteter og oplevelser
 • Natur og fritid
 • Infrastruktur
 • Erhverv
 • Borgerinddragelse, demokrati og medansvar

Glostrup grundejerforening har haft et medlem med i følgegruppen for seiniorpolitikens fremtidige udformning, der har været afholdt nogle møder i løbet af 2008, men manglende repræsentation og deltagelse af borgere i aldersgruppen 50 til 65 år gjorde at Glostrup kommune i slutning af 2008, udsendte et personligt brev til denne målgruppe.

Kommunen har fået ca. 40 svar tilbage som nu også indgår projektgruppensarbejde.

Huspriserne

Den senere tids fald i huspriserne kombineret med bankernes finanskrise har øget pessimismen på boligmarkedet. Men faktum er, at det nuværende prisniveau for blot få år tilbage vakte jubel hos boligejerne og fik overskrifter frem om boligpriser og friværdier på himmelflugt.

Det var i 2. halvår 2005, at de mest markante prisstigninger herhjemme fandt sted i hovedstadsområdet og i Nordsjælland, og det er netop dette prisniveau, disse områder nu igen befinder sig på. Som landsgennemsnit svarer de aktuelle priser til gennemsnittet i foråret 2006, hvilket igen svarer til toppen af prisudviklingen på landsplan.

Det svarer det aktuelle prisniveau til:

Landsdel Pris i dag svarer til
København by

december 2005

Københavns omegn

maj 2006

Nordsjælland

august 2005

Østsjælland

november 2005

Vest- og Sydsjælland

februar 2006

Fyn

oktober 2007

Sydjylland

maj 2007

Vestjylland

februar 2008

Østjylland

november 2006

Nordjylland

april 2007

I alt

marts 2006

(kilde: EDC)

Hvis man i dag vil sælge sin bolig så skal man forvente en salgsperiode optil og over 1 år, men heldigvis er der undtagelser.

Motorringvej 3

Lørdag den 1. november 2008 klippede transportminister Lars Barfoed endnu engang snoren ved en betydningsfuld motorvejsindvielse.

Vejdirektoratet har siden påsken 2005 arbejdet med at udvide den 17 km lange strækning fra Jægersborg til Holbækmotorvejen med et ekstra kørespor i hver retning, så den i dag er en sekssporet motorvej.

Motorring 3 er en bymotorvej og løber gennem tæt beboede områder. Samtidig er det en af de mest trafikbelastede strækninger i Danmark med over 100.000 daglige bilister. Derfor er der gjort en omfattende indsats for at forbedre støjmiljøet for de mange tusinde naboer, der bor ganske få meter fra motorvejen. Der er blevet rejst 18 km støjskærm og lagt støjdæmpende asfalt på hele strækningen. Med den nye motorvej vil støjmiljøet derfor være væsentligt forbedret i hele området.

På motorvejen er der sat et stort trafikledelsessystem i drift med automatiske informations- og hastighedstavler, der sørger for en bedre fremkommelighed og trafiksikkerhed på strækningen.

1. etape af Frederikssundmotorvejen

1. etape hænger tæt sammen med udvidelsen af Motorring 3 fra Jægersborg til Holbækmotorvejen. Primo 2008 blev anlægsarbejdeet “Motorvejskryds Rødovre” sat i gang, og det nye kryds, vel nok Danmarks største ventes at stå færdig i 2011.

Herefter går der endnu 2 år før den samlede strækning af Frederikssundmotorvejens 1. etape fra Motorring 3 til Motorring 4 åbnes i 2013.

De berørte naboer i Ejby, Hvissinge og Glostrup vil dagligt blive berørt af disse arbejder.

Alle disse arbejder medfører også, at Arkæologerne i forbindelse med de mange udgravninger ved den kommende Frederiksundsmotorvej fået et væsentligt bedre indblik i Glostrups jernalder og en øget forståelse for jernalderbebyggelsernes indbyrdes placering i Glostrup i hele den yngre del af jernalderen.

Flere treskibede langhuse, der kunne dateres til 1.-3. årh. e.Kr. og i perioden 3.-8. årh. e. Kr. I iernalder landsbyen nord for Hvissinge, var specialiseret i afgrøder der blev forarbejdedes bl.a. hør og hamp til tekstilproduktion

For jer der er mere interesseret må jeg henvise til Kroppedal Museum – Kroppedals Allé 3 – 2630 Taastrup – Tlf. 43 30 30 00 – Fax: 43 30 30 03 – e-mail: kontakt@kroppedal.dk

Glostrup kommune vil have Ring 3 letbane

Glostrup kommune og de omegnskommuner vil ikke nøjes med at være forbundet med busser. Borgerne vil hellere køre i tog, derfor har de opfordrer Folketinget til at bygge en letbane:

“Det københavnske S-togssystem gør det let at komme fra forstæderne ind til centrum. Det er straks sværere, når man skal fra forstad til forstad. Også for bilisterne er der store problemer, så derfor opfordrer Infrastrukturkommissionen til, at trafikken omkring København får bedre vilkår”.

Den holdning deler man i de 11 omegnskommuner som siger:

“Når vi peger på en letbane, er det fordi, vi ønsker en billig og fremtidssikker løsning. Banen er samtidig et hurtigt og pålideligt alternativ til biler langs Ring 3 fra Ishøj i syd til Lyngby-Taarbæk i nord. Og det skal ikke bare være en bus, for borgerne vil ikke køre i bus. De vil meget hellere køre i tog”

Søren Enemark understreger, at de 11 kommuner er klar til at skyde penge i letbanen og siger:

“Vi vil ikke kun løse et trængselsproblem, vi vil skabe en visionær udvikling for landets hovedstad som en helhed. Folketingets politikere må tage deres ansvar for visionen, derfor skal letbanen med i statens transportinvesteringsplan frem til 2030”.

Lidt fakta om letbanen

 • Letbanen vil tiltrække 58.000 passagerer i døgnet
 • Op til 7.000 bilture vil dagligt blive erstattet af ture med letbanen
 • Op til 12.000 flere vil rejse med kollektiv trafik hver dag
 • Turen fra Lundtofte til Ishøj kan gøres på 44 minutter mod 68 minutter med S-bus
 • En letbane fra Lundtofte til Ishøj og Brøndby Strand koster 5,8 milliarder kroner.”

Ib Stejlborgredegjorde mundtligt for bestyrelsens syn på nogle af de ændringer, der i det forløbne år er sket i kommunen, som f.eks. den i 2008 påbegyndte ændring af hovedvejen (reducerede hastigheder) med fortsættelse i 2009.

Endvidere blev nævnt gener i forbindelse med en del igangværende nybyggerier.

Orientering om det nye bygningsreglement (BR 08}, som på mange måder er enklere end det tidligere.

Andre berørte emner: kommunalbestyrelsens strategi for Glostrup kommunes udvikling, der blev vedtaget i august 2008. Indsatsområderne er: Miljø og sundhed – byrum, aktiviteter og oplevelser — natur og fritid — infratruktur — erhverv — borgerinddragelse, demokrati og medansvar.

Af andre områder kan kort nævnes: Huspriser – Motorring 3— Frederikssundsmotorvej og letbane som andre emner, der fik en kommentar med på vejen.

Dirigenten satte herefter bestyrelsens beretning til debat.

Kommentarer til referatet:

Lisbeth Andersen, Eriksvej, omtalte materiale fra kommunen tilsendt borgere i sydvestvejsområdet, hvoraf fremgår, at der vil blive en udvikling i området med større forretninger, beboelsesejendomme og en større P-plads. Der findes jo en del uudnyttede arealer i det område helt ned til omkring Røde Vejrmølle. Lisbeth Andersen ønsker, at bestyrelsen vil skaffe sig yderligere viden om forholdene bl.a. fordi en sådan aktivitet og påtænkt byggeri vil påvirke området trafikalt.

Anna Nylander, Østervej, kunne berolige de tilstedeværende med, at artiklen i dagens Folkeblad om en række påtænkte byggerier i Solvangsparken var en Aprilsnar.

Således beroliget kunne beretningen enstemmigt vedtages og dirigenten igen overtage ledelsen.

3) Forelæggelse af det reviderede regnskab.

Kasserer Lone Kamp gennemgik og kommenterede tallene i regnskab og budget.

Kommentar: Lisbeth Andersen, Eriksvej, undrede sig over den meget store forskel pa beløbet for foreningsservice i 2007 og i 2008.

Kassereren svarede, at vi ikke havde indflydelse på dette, da det suverænt var bankens afgørelse, hvor meget den ville opkræve. Mange andre banker har også hævet gebyret kraftigt !

4) Behandling af forslag

Dirigenten matte konstatere, at der ikke rettidig var indgået forslag.

Næstformand Bjarne Petersen bad om ordet for en kort bemærkning til den specielle situation, hvor der ikke var kommet noget svar fra medlemmerne om at ville gore en indsats i bestyrelsesarbejdet, trods de alvorlige ord i indkaldelsesbrevet til generalforsamlingen.

Bjarne pointerede først, at foreningen efter hans opfattelse på mange måder havde sin berettigelse, men at det ikke kan køre af sig selv og omtalte situationen for en række ar siden, da Jørgen Juul trådte til som formand i en tilsvarende situation og sammen med bestyrelsen fik sat liv i foreningen. Det kunne godt tåle en gentagelse!

Ib Frølich kommenterede, at han var enig i det med berettigelsen og understregede, at det næsten var umuligt at føre videre, hvis der mangler engagement og tilføjede: “Det kan Jørgen Juul vel ikke sidde overhørigt!”

Kirsten Kierulff, Hojtoftevej, kommenterede kort: 1 år mere — så værgekampagne.

Jørgen Juul: lad os slutte her og gå videre til næste punkt: Valg!

Lisbeth Andersen: kan næstformanden ikke fungere som formand? Bjarne Petersen: det egner jeg mig ikke til.

5) Valg

Dirigenten nævnede efter tur de ledige poster (bestyrelsen havde ikke kunnet sætte navne pa) først de 3 tunge poster:

 1. Formand – hvem vil påtage sig det job? Jørgen Juul: jeg tager 1 år som formand !
 2. Sekretær ? — Bjarne Ørndrup, Ingersvej 16, vil godt overtage sekretærposten..
 3. Kasserer ? — Irene Væver, Hojtoftevej 2 påtager sig kassererposten for 1 dr.
 4. Næstformand Bjarne Petersen genvalgt for 2 dr.
 5. Bestyrelsesmedlem Holger Johansen genvalgt for 2 dr.
 6. Afg. bestyrelsessuppleant Ib Frolich valgt til bestyrelsesmedlem for 2. Ar.
 7. Bestyrelsessuppleant Iris Wormgoor genvalgt for 1 dr.
 8. Revisor Benny Klitbo genvalgt for 1 dr.
 9. Revisor Kirsten Jensen genvalgt for 1 dr.
 10. Afg. sekretær Viktor Foss-Juul valgt til revisorsuppleant for 1 dr.

6) Eventuelt: ingen bemærkninger.

Dirigenten gav ordet til formanden, der takkede for et godt møde og et godt resultat og gav ordet til aftenens gæst Egon Funch, der herefter gav et vanligt meget interessant foredrag om Glostrup kommune gennem tiderne.

Viktor Foss-Juul                                Bjarne Knudsen
sekretær                                             dirigent


Bestyrelsen for Glostrup Grundejerforening pr.1.4.2009

 • Jørgen Juul, formand, tlf. 43434443 – 40944443, – mail: jju@post.tele.dk
 • Bjarne Petersen, næstformand
 • Bjarne Ørndrup, sekretær
 • Irene Wæver, kasserer
 • Holger Johansen
 • Ernst Heise
 • Ib Frølich
 • Birgit Mortensen
 • Iris Wormgoor, bestyrelsessuppleant
 • Benny Klitbo, revisor
 • Kirsten Jensen, revisor
 • Viktor Foss-Juul, revisorsuppleant.

Dette indlæg blev udgivet i Årsberetninger. Bogmærk permalinket.