Årsberetning 2010

April 2010

Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening

Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 24.2.2010.

Det lykkedes på generalforsamlingen at få valgt nyt medlem som suppleant til bestyrelsen og den nye bestyrelse vil det kommende år forsøge at skabe forudsætning for, at grundejerforeningen kan  vende medlemstallet i en positiv retning.

Bestyrelsen hører fortsat gerne om medlemmerne har ønsker til indlæg ved næste års generalforsamling eller ideer til hvorledes foreningen bedre kan markedsføre sig.

Evt. forslag kan sendes til formanden

Generalforsamlingen 2011 afholdes onsdag den 2.marts kl. 19.00 i Biblioteket.

På bestyrelsens vegne

Jørgen Juul
Formand


Indkaldelse

til generalforsamling i Glostrup Grundejerforening onsdag den 24. februar 2010 kl. 19.00 i Glostrup Bibliotek – Store sal -.

Dagsorden ifølge lovene:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens årsberetning
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
 4. Behandling af forslag – herunder budget
 5. Valg
 6. Eventuelt.

Valg til bestyrelsen.

På valg er:

 • Jørgen Juul, formand – på valg hvert år
 • Irene Wæver – for 2 år
 • Ernst Heise – for 2 år
 • Ib Frølich – for 2 år
 • Birgit Mortensen ønsker at udtræde af bestyrelsen

Der skal af generalforsamlingen vælges 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer samt en revisor-suppleant for ét år.

Bestyrelsen foreslår:

 • som bestyrelsessuppleanter  Iris Wormgoor
 • som revisorer:  Benny Klitbo – Kirsten Jensen
 • som revisorsuppleant:  Viktor Foss-Juul

Forslag,  herunder evt. emner til bestyrelsesvalget, samt andre forslag der ønskes behandlet under generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 10. februar måned.

I forbindelse med generalforsamlingen vil borgmester John Engelhardt fortælle lidt om planer for kommunens aktivitet den kommende 4 år.

Efter generalforsamlingen vil der blive serveret et beskedent traktement. Af hensyn til arrangementet er det nødvendigt at kende deltagerantal. Tilmelding senest 15.februar 2010 til Bjarne Ørndrup – tlf. Mob. 40 50 48 92, eller Jørgen Juul – tlf. 43434443 mobil 40944443

Husk kontingentet på vedlagte giroindbetalingskort senest 15. februar 2010

Jørgen Juul
Formand

Norasvej 10, 2600 Glostrup – e-mail: jju@post.tele.dk


Referat fra Glostrup Grundejerforenings generalforsamling 24.2.2010 i Glostrup Bibliotek.

Formanden bød velkommen til de fremmødte og bød særlig velkommen til Glostrups borgmester John Engelhardt, der har ønsket at være til stede under hele generalforsamlingen.

Pkt. 1: Valg af dirigent:

Bestyrelsen foreslog Bjarne Knudsen – valgt.

Dirigenten konstaterede generalforsamlingens lovlige indvarsling og gennemgik dagsordenen.

Dirigenten gav herefter ordet til formanden:

Pkt. 2 Bestyrelsens beretning ved generalforsamlingen  februar 2010.

Det er rart at se så mange medlemmer her i aften og når vi ser på det nuværende medlemsantal viser det klart, at der fortsat er interesse for at bevare grundejerforeningen som et talerør over for bl.a. kommunen. Medlemsantallet vil kassereren komme nærmere ind på, men jeg vil blot konstatere, at der p.t. ingen grund er til at nedlægge foreningen.

Vi fik ved sidste generalforsamling valgt flere nye medlemmer til bestyrelsen, og jeg vil som formand sige, at vi i foreningen har fået en aktiv bestyrelse.

Nogle af de områder, som vi har beskæftiget os med, vil blive belyst i det efterfølgende.

Boligsituationen som den ser ud netop nu er ikke just præget af stor optimisme. Boligsalget går meget trægt med lange liggetider og prisen på boligerne er efter eksperternes udsagn næppe nået bunden selv om en vis stagnation synes at være til stede.

Renteudviklingen på bl.a. F1-lånene er historisk lave og man må sige, at de, der for flere år siden valgte disse lånetyper F1 og F3 og har haft is i maven, de høster nu gevinsten, men de har så også påtaget sig risikoen ved en evt. og forventelig rentestigning ultimo 2010 og 2011.

Der er i de senere år bygget meget i Glostrup og bygges fortsat dog i betydelig ringere antal.

I forslag til  kommuneplan 2009 til 2021 under området ”Rummelig byggeri” er beskrevet mulighed for arealer til knap 1900 boliger. Disse mål er dog efterfølgende i kommunalbestyrelsen reduceret d.v.s udskudt flere år frem, hvilket kun kan virke naturligt set i lyset af den nuværende økonomiske situation.

Ser man på de færdigbyggede boliger og her tænker jeg på boligerne nær bymidten, var der tænkt på boliger som ejerboliger. Alle blev stort set ændret til andelsboliger og ser man på Østbro-byggeriet med 121 lejligheder og nu den nye bebyggelse på Leif M Jensens grunden med 26 boliger, ja så er man gået fra andels- til alm. lejeboliger. Lejepriserne er set med mine øjne ikke ganske attraktive, idet man ser lejeniveauet placeret på mellem 7 og 10.000 kr. + varme, lys og vand og evt. parkeringsmulighed.

I samme forslag til kommuneplan 2009 – 2021 er ligeledes beskrevet behovet for ældre- og seniorboliger og alle kan vist være enige om, at dette behov ikke bliver mindre de kommende år snarere tværtimod. Derfor må det hilses med tilfredshed, at man har tænkt dette ind i kommuneplanen.

Vi har i foreningen som nævnt interesseret os for forslag til Kommuneplanen. Den er rimelig omfattende med ca. 500 sider og ganske godt beskrevet. Vi har i bestyrelsen delt forslag til kommuneplan mellem os for at kunne gå i dybden og kunne sende bemærkningerne til kommunen.

Der er enkelte områder, som vi vil kommentere her i aften nemlig det afsnit, der bærer overskriften ”Moderne provinsby i forstaden”, hvor det i afsnittet – Hovedvejen i Glostrup – fremhæves citat ”det moderne opleves bl.a. i arkitekturen fx den nye fløj på Rådhuset ”. Jeg tror der er rigtig mange borgere i Glostrup, der ikke er enig i denne påstand, idet de føler Finanscentret/Rådhusafdelingen fremstår som en stor glasblok, der slet ikke passer ind i det øvrige billede af bygninger på Hovedvejen. Placeret lige over for en gammel kirke og præstegård.

Bygningen er i sin arkitektur alt for – for ikke at sige – alt dominerende i området.

Samme sted fremhæves citat ”fortætningen omkring Glostrup Station”. Det er efter min mening den rigtige fortolkning af dette område – tæt og meget forskellig byggearkitektur, der slet ikke harmonere med hinanden. Gammel jernbanestationsbygning, nyere posthus, rækkehuse over for og endelig et ikke særligt kønt Glostrup Storcenter og så sidste skud G2 Shopping, der stort set har omkranset en ældre 4-etagers boligblok . Man hører ofte fra rejsende, der kommer til stationen eller skal derfra, at hele området virker forvirrende, hvilket naturligvis ikke har været hensigten men blot blevet en virkelighed. Også skal nævnes manglen i en sammenhæng mellem de 2 centre hvoraf det nye frygtes at blive et discountcenter – allerede nu tomme forretninger. Trist at man i kommunalbestyrelsen for år tilbage ikke kunne få vedtaget en lokalplan, der krævede sammenbygning af de 2 centre.

I 2007 advarede foreningen kommunen mod gener fra den planlagte udbygning og facadeudførsel på Glostrup Storcenter. Vor advarsel var åbenbart berettiget, idet vi har fået kritik fra nogle medlemmer, der bor over for, at der er kraftigt genskin fra den nye facade allerede nu, hvor solen ikke p.t. har haft rigtig kraft.

Der er i afsnittet ”rummelighed nybyggeri” oplistet nye arealer for kommende boligbyggerier. Her nævnes 2 områder, der navnlig påkalder sig opmærksomheden. Det ene er mulighed for at placere 90 boliger på Bergsøegrunden. Denne grund har gennem årene fået megen – dårlig – omtale på grund af forurening. Mange vil formentlig betakke sig for at få en bolig på denne grund. Et andet områder er nævnt nemlig citat ” hvoraf de 100 kan ligge på rangerarealet syd for banen”. Har man virkelig realistisk tænkt sig at placere boliger så klods op ad baneområdet ?. Vi føler, det var rigtigt, at vi tilkendegav vore synspunkter om disse 2 placeringer.

I forslaget er også beskrevet Læger og klinikfællesskab. Dette er virkeligt et område, der trænger til fornyelse. På side 79 er vist et foto med tekst – ”læge 1.sal”. Det er ganske enkelt urimeligt at stort set samtlige læger er placeret på 1.sal og som hovedregel uden elevator, hvilket betyder at gangbesværede og ældre borgere skal ud i en kamp for at konsultere lægen.

Det er fint at man som mål må tilstræbe at flere praktiserende læger etablerer sig i fælles lægehuse.

Man kan undre sig over, at vore nabokommuner har lægehuse og sundhedshuse og hvortil ældre og gangbesværede har en let adgang.

Det er fint med en målsætning, men kommunen bør anstrenge sig for, at målet nås rimeligt hurtigt og ikke i 2021. Hvis det er et ønske fra lægerne selv bør kommunen aktivt hjælpe med at finde egnede muligheder, således at man på den måde afhjælper borgerne problemer i forbindelse med lægebesøg. Vi har på det seneste set, at det ikke har været muligt at sælge en praksis men hvad værre er, at det nu viser sig, at man må henvise Glostrup-borgere til læger i andre kommuner, fordi nuværende læger har lukket for tilgang. Så vidt jeg erindrer har den tidligere opposition i kommunalbestyrelsen betegnet ved partiet venstre slået til lyd for netop behov for lægecenter. Det kunne være interessant om borgmesteren, som jo er fra dette parti, kunne kommentere dette område.

Der er også et afsnit om kommunens veje. Her skal der lyde ros til Glostrup kommune for udarbejdelsen og igangsætning af vej- og trafikplanen, der vil kunne regulere trafikken i de enkelte boligområder, således at det undgås, at man spærrer eller ensretter veje og derefter blot flytter trafikken over på andre tilsvarende boligveje. Omkring vej- og trafikplanen er det glædeligt at trafiksaneringsplanen for området vest og syd for Ring 3 stort set er på plads. Der er etableret bump ved Bryggergårdsvej i lighed med bumpet ved Biblioteket. Derefter er området omkring Rådhusparken på plads med 40 km hastighedsbegrænsning. Der mangler fremhævet overgang på Nyvej ved den såkaldte bodegasti men det er uklart, hvornår der er penge til dette projekt.

Videre er en trafiksaneringsplan for en del af det gamle Hvissinge netop sat i værk.

Her i februar har der været afholdt beboermøde vedr. trafiksaneringsplan for området omkring Solvangsvej, Rønvej og Nørre Alle m.v.. Også her var foreningen repræsenteret.

Vi har lige nu henledt kommunens opmærksomhed på den øgning af trafik der sker på Edithsvej og som blive yderligere forøget, når lejlighederne i byggeriet på Leif M Jensen grunden bliver udlejet. Her er der også tale om parkeringsproblemer.

Endvidere uhensigtsmæssig parkering – ulovlig parkering – på Eriksvej helt ud til Hovedvejen.

I afsnittet vedr. mål nævnes citat: ”Der vil fortsat blive arbejdet med at realisere tankerne for forskønnelse af Hovedvejen”. Man ser nu del 1 af denne forskønnelse, der består i bredere midterrabat, bedre advisering for fodgængere ved de 2 kryds, der er med under 1.del. Efter vor mening tjener denne ”forskønnelse” kun ét formål nemlig at få trafikken til at glide langsommere og dermed også mere sikkert gennem Glostrup. Forretninger på Hovedvejen bliver stadig færre – snart kun pengeinstitutter og pizzariaer og et par frisører. Hvad man havde kunnet håbe på var, at der i forbindelse med 1. del af forskønnelsen også var indtænkt muligheden at placere parkeringsbåse, således at der ville være muligt at parkere på Hovedvejen. Dette kunne være med til at give lidt liv på Hovedvejen i stedet for som nu at videreføre Hovedvejen som en gennemkørselsvej, der blot skal passeres så gelinde som muligt og dermed vil Hovedvejen fortsat være ganske farveløs og uinteressant at bevæge sig ad – ikke mindst for gående og dem er der desværre p.t. ikke mange af. Vi mener ikke, at intentionerne fra det første oplæg til Forskønnelse af Hovedvejen overhovedet er tænkt ind i nuværende plan.

Vedr. fodgængernes passage af Hovedvejen ved Nyvej/Skolevej og Nørre Alle / Banegårdsvej har vi i januar måned rettet henvendelse til Teknisk forvaltning for at få ændret tiderne, der var til rådighed for passage, idet der kun var 12 sekunder til at passere hovedvejen og ellers måtte man vente 65 sekunder på midterrabatten. Dette er nu ændret og der er nu 17 sekunder til rådighed for passage og selv om det ikke lyder voldsomt meget er 5 sekunder faktisk ret god forlængelse.

Omkring nedsættelse af hastigheden på Hovedvejen er det den almindelige opfattelse at den fungerer rimelig. Der har været foretaget hastighedsmålinger og der er givet rimelig store bøder og klip i kortet hos forhastede bilister.

Jeg vender lige tilbage til forslag til kommuneplan, der også omfatter emnet ”Energi og Varme”. Her rejser sig set fra min side spørgsmålet, hvorfor kommunen ikke på et tidligt tidspunkt fik fjernvarmen ledt ud til parcelhusområderne som eks. vis i Albertslund. Linjeføringen går os bekendt gennem Solvangsparken og videre ind til Rødovre. Der er kun ganske få ejendomme i Glostrup, der opvarmes med fjernvarme.

Taler man med parcelhusejere i Albertslund er de glade for fjernvarmen, der er langt billigere end olie-naturgas og el opvarmning. På et tidspunkt formentlig ikke langt fremme bliver vi nødt til at finde anden varmeforsyning end gas og olie og her ville fjernvarmeforsyningen være fremragende ikke mindst henset til den økonomiske side af sagen. Vi hører netop i disse dage i pressen at olie- og naturgasproduktionen vil ophøre inden for en kortere årrække og at fjernvarmen bør opprioteres.

Udvidelse af spor til togforbindelsen København – Ringsted har spøgt gennem flere år, men der er tilsyneladende fundet en alternativ løsning, hvilket må glæde ejerne langs banen.

Letbanen Lyngby / Ishøj er tilsyneladende langt fra død, idet den nu kobles sammen med tanker / planer, hvor Realdania sammen med 10 kommuner indgår i et samarbejde om byvision Ringbyen – en bysammenhæng fra Lyngby til Ishøj og hvor vi har kunnet læse, at der er afsat penge  vist nok omkring 4.5 mill. kr. til foreløbige undersøgelser. Måske borgmesteren kan kommentere dette senere.

2009 var året med de mange strejker på renovationsområdet. Der gik mange uger, hvor skraldet ikke blev afhentet, men kommunen skabte mulighed for, at vi selv kunne aflevere skraldet på genbrugspladsen, hvilket mange gjorde. Ellers kunne man blot lade skraldet stå i sorte sække indtil afhentning kunne ske. Så vidt mig bekendt er der ingen af os, der har haft ekstra udgifter i forbindelse skraldemandsstrejken.

Kommunens reaktion var god med lidt sen i opstart.

Glostrup kommune har vedtaget Seniorpoliti 2009 – 2013, som er sendt ud til alle som folder. Når man læser denne får man et virkeligt godt indblik i, hvilke muligheder der er for os ældre og jeg kan kun opfordre til, at man benytter sig af de muligheder, der måtte passe hver enkelt.

Der har i 2009 været indstillinger til det fælles huslejenævn for Glostrup og Albertslund kommune. På ejersiden blev genudpeget Ib Frølich og jeg er udpeget som suppleant.

Renholdelse af vore veje kan være et problem. Nu har vi haft sne gennem flere uger, og der er desværre flere steder, hvor fortovene ikke er ryddet for sne. Kun undtagelsesvis vil kommunen pålægge den enkelte grundejer at rydde fortovet – det har ikke ressourcer til det, og politiet har slet ikke tid til påtale. Når jeg nævner det her skyldes det, at det for den enkelte grundejer, der ikke foretager snerydning i tilfælde af uheld kan få ganske alvorlige økonomiske konsekvenser, og derfor kan jeg kun anbefale, at man rydder for sne. Skulle det være nødvendigt kunne man hjælpe naboen, men det kommer jo an på, hvorledes man har det i naboskabet.

Om sommeren har man pligten at holde fortovet rent og fri for ukrudt. Fra kommunens side gør man via annoncer i Folkebladet indehavere af ejendomme opmærksom på forpligtigelsen vedr. renholdelse af fortove herunder klipning af bevoksning og fjernelse af ukrudt. Man gør faktisk ikke mere bortset fra enkelte tilfælde, hvor man udsteder pålæg, men reelt er der ingen konsekvens såfremt fortovet ikke renholdes dog bortset fra tilfælde, hvor det kan være sikkerhedsproblemer til stede. Alene det at en bevoksning gror ud over den inderste række fliser vil kun sjældent føre til reaktion fra kommunen.

En lille bøn til kommunen kunne være at der blev opsat Hømmere ved boligkvartererne omkring centret og banen. Mange lufter hunde i villaområdet syd for hovedvejen og på boldbanen ved Søndervangs-skolen men der findes ingen stativer med poser til opsamling og derfor lader mange  efterladenskaberne ligge.

På bordet foran jer ligger en lille skrivelse med 7 gode grunde til at blive medlem af grundejerforeningen. Skrivelsen er tænkt til brug for nye medlemmer og kan rekvireres fra foreningen eller hentes på nettet. Vi er jo en forening hvor medlemskrav ikke er obligatorisk, men vi vil gerne have fat i så mange grundejere som muligt, der ikke lovbefalet skal være tilsluttet en grundejerforening.

Det var i store træk, hvad vi i foreningen har beskæftiget os med i det forløbne år. Tak til bestyrelsen for et godt arbejde i året der er gået.

Dirigenten satte herefter beretningen under debat.

Lone fra Linde alle – Stationsparken:

“Der er et problem med renholdelsen, ukrudt og lign. Og trafikken med lastbilder og for stor hastighed i området.”

Formanden svarer:

“Det har vi set på før, men det vil vi gerne se på igen, og se hvad vi kan gøre ved det.”

——–

Keld, Højbovej:

“Kan man få kommunen til at sende skrivelser ud til borgerne, om at folk skal ved lige holde og beskære buske og træer, der er til gene for andre borgere.”

——-

Wiktor Foos, Eriksvej:

“Stadig et stort problem med ulovlig parkering og stor trafik på Eriksvej, på grund af bil – forhandleren.”

——-

Per Truelsen, Ediths vej:

“Der er for stor hastighed på Ediths vej og meget trafik og kan der gøres noget med krydset på Hovedvejen og Norasvej, det er farligt, da nogle kører ud fra Norasvej, og kører over vejen og til venstre ud mod Tåstrup.”

——

Per Birkes alle:

“Kan man blive koblet på fjernvarme.”

Formanden svarer:

“Nej, ikke på nuværende.”

“Hvad kan man gøre efter at fliser på fortovene knækker, og er blevet knust efter lastbiler kører over dem, og hvem skal betale.”

Formanden svarer:

“Kontakt Teknisk forvaltning, og de er glade, for at man anmelder det med det samme, da man har mulighed for at finde synderne, og at de får et erstatnings krav.”

——

Da der ikke var flere kommentarer blev beretningen enstemmigt – vedtaget.


Pkt. 3. Regnskab

Kasseren fremlagde regnskab, og meddelte, at vi er 131 medlemmer, og at der er 65 medlemmer tilstede ved Generalforsamlingen.

Regnskabet blev sat til afstemning og enstemmigt vedtaget.

Pkt 4. Budget

Kasseren fremlagde budget, og blev enstemmigt vedtaget.

 Pkt 5. Valg.

Formanden Jørgen Juul blev genvalgt – for 1 år.

Bestyrelses medlemmer:

 • Irene Væver, genvalgt  – for  2 år.
 • Ernst Heise, genvalgt  – for 2 år.
 • Ib Frølich, genvalgt   – for 2 år.

Bestyrelses suppleant:

 • Iris Wormgoor, blev genvalgt for 1 år.
 • Tove Vagtborg Jørgensen, valgt for 1 år  og vi ønsker dig velkommen i bestyrelsen.

Revisorer:

 • Benny Klitbo
 • Kirsten Jensen

Blev begge genvalgt.

Revisor suppleant:

Viktor Foss Juul, blev genvalgt.

Pkt. 6. Eventuelt:

Forslag for at nye medlemmer.

Annonce eller lignende.

Formanden fortalte, at bestyrelsen har i sinde, at sætte et bord op ved indvielsen af det nye Glostrup Shopping Center, og uddele vores skrivelse:

 • 7. Gode grunde til at til at være medlem af Glostrup grundejerforening,

Og andre tiltag.

Ved køb af fast ejendom bør ejendom mæglerne givebesked, om at der findes en forening, som Glostrup grundejerforening, det gør nogle ejendom mægler.

Dirigenter takker for god, ro og orden.

Bjarne  Ørndrup                        Bjarne  Knudsen
Sekretær                                     dirigent.


Formanden bød velkommen til gæstetaleren ”vores” nye Borgmester John Engelhardt.

Borgmester John Engelhardt takker for invitationen, og fortalte, at han har siddet 14 år i kommunal bestyrelsen, og fortalte, at man var i gang med op til 60 besøg i vores institutioner i den kommende tid.

John Engelhardt er glad for vores forening altid er konstruktiv og foreningen bliver også omtalt flere gange i den store bog om kommunen.

Vores by er ikke så køn, som man kunne ønske sig, men der er ikke noget, man lige laver om på. Men man vil i fremtiden være mere OBS på det.

Det er noget rod mellem G2, Stations Centret og Glostrup Shopping Centret, det havde været smart med en gangbro.

Kommunen er i forhandlinger med nogle investatorer, om at gør området bedre.

Poul Bergsø grunden er forurenet, alt jord i Glostrup er lettere forurenet, så hvis der skal bygges, vil man på grunde bygge, hvor der er mindst forurenet, og også påfylde nyt jord.

Kommunen er begyndt, at samarbejde med lægerne, om et lægecenter, men det er svært og ikke lige til.

Der blev forslået, at man kunne lægge et lægecenter i G2.

Gode kørselsforhold for taxi, ambulancer og der er elevator.

Fjernvarmen går midt igennem byen, men det er en dyr investering, at koble sig på, men vi ser tiden an.

Letbanen projektet, der har været holdt møder med Borgmestrene langs ruten

Der er en stor By vision blandt kommunerne rundt om København, for at gøre området attraktivt og et kulturelt område.

Der er planer, om at ændre Ringvejens krydset, efter der har været ca. 41 uheld i krydset, indenfor de sidste 3 – 4 år.

Planer om en bedre Borger service.

Der er muligvis optræk til en ny skraldekonflikt i løbet af foråret.

Borgmesteren tager problemet omkring stationsparken op med forvaltningen.

Møde med vej- og park, om hvor lang man kan gå lovmæssig, angående rengøring af fortove ud for grundejerne.

Krydset Hovedvejen Norasvej er med i trafikplanen for kommunen, så der vil bliver gjort noget.

Angående knækkede fliser efter op gravning, kontakt kommunen med det samme, så man kan kontakte entreprenøren, for det er entreprenøren, der skal betale for skaderne.

Borgmesteren vil undersøge, om man kan sætte en notits om grundejerforeningen på kommunens hjemmeside.

Hvornår bliver gennemgangs tunnelen åbnet ved stationen? Det bliver undersøgt.

Angående Eriksvej med den store trafik til svømmehal med busser og ulovlig parkering.

Borgmesteren og Teknisk chef vil gå en tur, og se på forholdene.

Ingen yderligere kommentar.

Formanden takkede for Borgmesterens fremmøde.

Aftenen afsluttedes som vanligt med et beskedent traktement.


Bestyrelsen er følgende:

 • Jørgen Juul, formand – 43434443 – 40944443 – jju@post.tele.dk
 • Bjarne Petersen, næstformand.
 • Bjarne Ørndrup, sekretær
 • Irene Wæver . kasserer.
 • Ernst Heise, webmaster, bestyrelsesmedlem
 • Holger Johansen, bestyrelsesmedlem
 • Ib Frølich, bestyrelsesmedlem.

 

 

 

Dette indlæg blev udgivet i Årsberetninger. Bogmærk permalinket.