Årsberetning 2011

April 2011

Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening

Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 2. marts 2011.

Bestyrelse vil det kommende år forsøge at skabe forudsætning for, at grundejerforeningen kan  vende medlemstallet i en positiv retning.

Bestyrelsen hører fortsat gerne om medlemmerne har ønsker til indlæg ved næste års generalforsamling eller ideer til hvorledes foreningen bedre kan markedsføre sig.

Evt. forslag kan sendes til formanden.

Generalforsamlingen 2012 afholdes onsdag den 14.marts  kl. 19.00i Bibliotekets store sal.

På bestyrelsens vegne

Jørgen Juul
Formand


Indkaldelse

til generalforsamling i Glostrup Grundejerforening onsdag den 2. marts 2011 kl. 19.00 i Glostrup Bibliotek – Store sal -.

Dagsorden ifølge lovene:

 1.  Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens årsberetning
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
 4. Behandling af forslag – budget – uændret kontingent  – ingen andre forslag
 5. Valg
 6. Eventuelt.

Valg til bestyrelsen: På valg er:

 • Jørgen Juul, formand – på valg hvert år
 • Bjarne Pedersen  – for 2 år
 • Bjarne Ørndrup– for 2 år
 • Holger Johansen – for 2 år

Der skal af generalforsamlingen vælges 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer samt en revisor-suppleant for ét år.

Bestyrelsen foreslår:

 • som bestyrelsessuppleanter  Iris Wormgoor – en vakant – forslag ønskes
 • som revisorer:  Benny Klitbo – Kirsten Jensen
 • som revisorsuppleant:  Viktor Foss-Juul

Forslag,  herunder evt. emner til bestyrelsesvalget, samt andre forslag der ønskes behandlet under generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 10. februar måned.

I forbindelse med generalforsamlingen vil kommunaldirektør Lone Lyrskov bl.a. orientere om planer for kommunens igangværende og kommende aktiviteter.

Efter generalforsamlingen vil der blive serveret et beskedent traktement. Af hensyn til arrangementet er det nødvendigt at kende deltagerantal. Tilmelding senest 15.februar 2011 tilBjarne Ørndrup – tlf. Mob. 40 50 48 92, eller Jørgen Juul – tlf. 43434443 mobil 40944443.

Husk kontingentet på vedlagte giroindbetalingskort senest 1. marts 2011

Jørgen Juul
formand

Norasvej 10, 2600 Glostrup – e-mail: jju@post.tele.dk


Generalforsamlingen 2.marts 2011.

Formanden bød velkommen og gav udtryk for glæde over fremmødet samt en speciel velkomst til foreningens gæstetaler kommunaldirektør Lone Lyrskov.

Pkt. 1 på dagsordenen – valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Bjarne Knudsen – ingen andre forslag – Knudsen valgt.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig da indkaldelsen var modtaget den 24. januar. Da der ikke var indsigelser konstaterede dirigenten mødet for at være beslutningsdygtig og gav formanden ordet for bestyrelsens beretning.

Pkt. 2Bestyrelsens beretning ved generalforsamlingen 2011

Bestyrelsen har i det forløbne år søgt at holde sig orienteret om forhold af betydning for vore medlemmer og vi vil fortsætte denne vej i de kommende år.

Boligsituationen – her nævnte vi sidste år at der ikke var den store optimisme, lange liggetider og stagnerende priser. Skal man tro fagfolkene er prognosen for det kommende år en anelse bedre, men der langt igen til tidligere tiders høje priser. Der er p.t ifølge statistiske oplysninger ca. 145 boliger til salg i Glostrup, hvor den gennemsnitlige km2-pris ligger på 18.148 kr. en nedgang på 2-3000 kr. pr. m2 i forhold til 2007-2008. –Liggetiden for salgene er gennemsnitlig på 180 dage, men jeg har da erfaring for, at et hus nær bymidten blev solgt i januar på kun 3 uger uden nedslag. – Et andet forhold, der også er interessant for mange er den vedtagne rentestigning på lån til indefrosne ejendomsskatter m.v., hvor man nu kan forvente en 5-dobling af renten på disse lån til 3,08 %. Man kan måske have en vis forståelse for den ændrede rente, når vi af kommunens budget kan se, at der er tale om ganske mange penge der er udestående, men som selvfølgelig kommer ind, når ejendommene engang sælges.

Foreningen har afholdt møder med Teknisk forvaltning, hvor vi har drøftet de efterhånden urimelige trafikale forhold der finder sted på Edithsvej. Parkeringen af adskillige varevogne og et par store kassevogne samt et større antal personbiler fylder parkeringspladsen og giver problemer dels for parkering for beboerne og dels for gennemkørsel, idet parkering bl.a. finder sted på begge vejsider i svinget. De parkerede vognen tilhører for størstedelen beboerne på G2-bebyggelsen, der ikke ønsker at betale for at parkere i G2. En beboer har oplyst, at ejendomsadministatoren hævder, at man så blot kan holde på parkeringspladsen på Edithsvej. Der er drøftet forskellige muligheder for restriktioner, men disse ville i givet fald også berører grundejerne negativt. Det har vist sig, at skråparkeringen ud for AL-Finans rettelig ejes af AL-Finans, så kommunen har intet med denne at gøre. Onde tunger fortæller, at AL-Finans går med tanker om at lade Euro-Park eller andre tage sig af problemet på deres p-arealer. Dette vil så  sikkert forværre situationen, som vi så må tage derfra. Forvaltningen lovede at der ville blive foretaget trafiktælling på Edithsvej, hvorefter man så kunne drøfte evt. trafikhæmmende foranstaltninger.

Der mangler stadig istandsættelse af fortove på Edithsvej – brækkede fliser – opstået i forbindelse med byggeriet af Ryttergården. Kommunen er orienteret, men udbedring er ikke foretaget.

Klipning af beplantning af det grønne område langs Edithsvej mod Østbrovej blev kritiseret, og klipningen blev foretaget umiddelbart efter mødet. Trådhegnet er defekt men jeg er netop orienteret om, at Vej & Park undersøger muligheden af at sætte autoværn og trådhegn op på Østbrovej ind mod Ryttergården.

Vi har også påtalt adgangsforholdene for gående fra Østbrovej og ind mod Netto/G2. Fortovet ses gennem udkørslen mod Østbrovej hævet uforholdsmæssigt for derefter at falde brat ned mod fortovet på Østbrovej. Hvis fortovet havde samme niveau som kørebanen ville fortovet være sænket 20-25 cmog ville være lettere at passere for fodgængerne for slet ikke at tale om gangbesværede/kørestolsbrugere. Jeg tvivler på, at en el-kørestol overhovedet kan komme op  uden at vælte bagover. P.t er fliserne brudt op formentlig af en fejemaskine, hvilket ikke gør passage lettere. Også dette er påtalt for kommunen, men det er G2´s problem, og da G2 er gået konkurs et par gange – ja så sker der intet.

Et af vore medlemmer havde klaget til kommunen over lukningen af parkeringspladsen over for Skrædderen på Kirkebjerg Alle,  samt manglende renholdelse af fortove omkring p-pladsen og de 2 tilstødende villaer. Firmaet der ejer grundene er gået konkurs sammen med Roskilde Bank men kurator har efterfølgende oplyst, at man ville sørge for at der blev ryddet op. Fra samme medlem og via teknisk udvalgs møde 16.2 har vi nu erfaret at Rema 1000 ønsker at opføre en forretning og 5-6 boliger på stedet og har haft kontakt med naboerne for at høre deres mening. Det synes jeg er meget flot og af venter nu, at planen bliver sendt i offentlig høring.

Fra flere beboere på Linde Alle og Kirkebjerg Alle  har vi fået henvendelser vedr. samme og naturligvis vil foreningen hjælpe under en kommende høringssag.

I juni måned var foreningen af kommunen inviteret til dialogmøde om kommunens boligpolitik. Der var deltagere fra ejendomsmæglere, lokale afdelinger af boligselskaber og grundejerforeninger (2) idet kommunalbestyrelsen gerne ville høre vores mening om, hvad der skal til for at det fortsat er attraktivt at bo og leve i Glostrup kommune.

Omkring boligområderne blev nævnt ønsket om flere store lejligheder til fx børnefamilier, idet det er svært at udleje små lejligheder. Flere ældre/handicapvenlige boliger. De sociale aktiviteter skal bevares – fritidsliv m.v. Der mangler gode mødesteder, da byen er næsten øde om aftenen blot for at nævne nogle af de emner, der var bragt op på mødet.

Det var interessant at høre, at man fra kommunal side nu erkender, at der er bygget alt for mange små lejligheder og derfor kan det forekomme ejendommeligt, at man netop i forbindelse med opførelse af byggeriet på G2, hvor der var planlagt godt 80 lejligheder af 3 og 4 værelser, efterfølgende godkendte 121 små lejligheder.

Foreningen fandt mødet godt og konstruktivt.

Vi er bekendt med, at der er planer om at oprette en Internet-portal hos kommunen, hvortil man kan indberette eks.vis huller i vejen, manglende/ødelagte fliser m.v. alt sammen for at lette borgernes henvendelse til forvaltningen. Navnet er ”Giv os et praj” på kommunens hjemmeside.

Vi har været inde over nogle høringssager bl.a. vedr. Multihal-projekterne – sagen vedr. multihallen på Søndervangsskolen har af nogle beboere på Ingersvej og Edithsvej været indbragt for naturklagenævnet, der har bremset planerne. Vi har gjort bemærkning om adgangsforhold og parkeringsforhold for kommende brugere af den påtænkte hal. Det frygtes, at parkering vil skabe stor belastning på Ingersvej/Norasvej der formentlig vil være den foretrukne adgang til hallen. Vi har foreslået, at hallen flyttes længere over mod Florasvej, således at skyggevirkningerne for beboerne på Ingersvej og Edithsvej kunne minimeres. Der er nu udsendt ny lokalplanforslag for Søndervangsskolen og der er offentlig høring indtil 5. april. Der er borgermøde på Søndervangsskolen den 15.3 om aftenen. Vi vil følge udviklingen i multihal-projektet.

Vi har ligeledes været inde i høringssager vedr. dispensation fra byplanvedtægt om placering af bl.a. carporte tættere på fortov end byplanvedtægten foreskriver. Der er i flere tilfælde givet dispensation således at det har været muligt at placere bl.a. carporte mindre end de krævede5 mfra vejskel. Der er nu reelt givet mulighed for administrativ dispensation for en sådan ansøgning.

I oktober sendte kommunen en skrivelse vedr. Projekt Byliv – en idéindsamling – en mulighed for at påvirke byens miljø. Kommunalbestyrelsens hensigt er at byens pladser og torve skal myldre af liv og aktiviteter. Dette er kun muligt hvis byens borgere, foreninger, pendlere og andre gæster kan bruge byen aktivt og deltage i den fortsatte udvikling af Glostrup. Foreningen har besvaret kommunens henvendelse og vi må så se, hvad der kommer ud af idé-indsamlingen. Jeg tror vores gæstetaler vil komme lidt ind på dette emne.

Vej-trafikplan .- Grundejerforeningen Solvang har taget initiativ til trafikbegrænsning af Solvangsvej. Der har været nedsat en arbejdsgruppe og på et møde med kommunen har

arbejdsgruppen ønsket at lukke 3 veje i trafiksaneringsområdet, Solvangsvej- Egevej og Rønvej. Arbejdsgruppen har ikke ønsket alene lukning af Solvangsvej, da man var klar over, at trafikken så ville blive flyttet til Egevej og Rønvej. Det er besluttet, at der i en forsøgsperiode vil blive opsat midlertidige blokeringer på Solvangsvej ved Egevej. Egevej vil blive lukket ved Ringvej 3 og Rønvej vil blive lukket ved Heggelunds Alle. Den midlertidige lukning begynder omkring april måned og evalueres efter sommerferien, hvor der så formentlig kommer en offentlig høring.

Bestyrelsen følger dette projekt, da vi har vort bestyrelsesmedlemIb Frølichboende på Rønvej og han deltager i møderne.

Som vej- og trafikplanen foreligger vil der blive etableret lysregulering på Mellemtoftevej ved Glentevej og allerede nu er der etableret lysregulering på Ringvejen ved Vestervej. Senere muligt ved Østervej/Hovedvejen.

Vi har drøftet indførelsen af50 kmhastigheden gennem Glostrup. Vi finder stadig det er uhensigtsmæssigt, at man har forskellige hastigheder på Roskildevej/Hovedvejen  i Albertslund 80 og70 km, Glostrup 70 og50 km, Brøndby70 km  og Rødovre60 km, men det er svært at vinde gehør for sådant synspunkt.

Letbanen har vi tidligere år nævnt og meget tyder på, at det nu nærmer sig som en realitet jfr. Folkebladet 26.1 –. Trafikministeren vil spytte penge i projektet, men kommunerne skal selv skaffe vist nok omkring 1,5 mia, og det kan måske være vanskeligt i disse tider. Der er næppe tvivl om, at erhvervslivet på vestegnen vil kunne drage nytte af en letbane og det er vel også tiltrængt. At nå til enighed mellem de involverede kommuner bliver nok ikke let.

Et andet område, vi tidligere år har haft med var udvidelsen af jernbanen til Ringsted. Dette har tilsyneladende fundet sin afslutning med en ny banelinje via Køge. Der er givet mange grundejere langs nuværende banestrækning, der ånder lettet op.

Sundhedshus. Dette er et område, vi var inde på sidste år, hvor vi havde borgmesteren på besøg. Situationen er ikke blevet bedre og man kunne læse om dette i Folkebladet 26.1 – ”Glostrup skriger på nye læger!. Det er stadig uacceptabel, at Glostrup-borgere skal søge læge uden for Glostrup kommune. Stort set alle læger bor på 1. sal med trapper og uden elevator – elegant over for gangbesværede og ældre! I avisartiklen nævnes lokalerne i Dommervangen som mulig egnet som Sundhedshus – måske ikke det mest centrale sted men dog alligevel. Vi har set i andre kommuner, hvor der er oprettet Sundhedshuse, at tingene fungerer bedre.

Bl.a. Ishøj kommune tog initiativ til et sådant hus, og vi kan kun håbe at Glostrup kommune også prøver på det. Hvis kommunen intet foretager sig må jeg frygte, at der intet sker på dette område. Vi benyttede lejligheden til også at nævne det under dialogmødet med borgmesteren.

Kommunen har vedtaget Lokalplan for boligområdet omkring Nørre Alle, hvor det drejer sig om 16 parceller bebygget med identiske bygmesterhuse opført i perioden 1924 – 1928 og tegnet af arkitekt Ole Falkentorp. Foreningen finder det betydningsfuldt, at man ønsker at bevare særpræget for dette område.

Som det er bekendt ønsker Glostrup Park Hotel at udvide hotellet med omkring 50 værelser, for at kunne modtage flere gæster, blandt andet som følge af et nyt konferencecenter.

Den nye tilbygning ønskes placeret i forlængelse af den eksisterende hotelbygning mod vest langs Hovedvejen, hvor der i dag er parkeringsplads. Hotellet ønsker en ny tilbygning på2.100 m²i 3 etager med parkeringskælder under hele tilbygningen. Der planlægges parkering mod Clarasvej samt syd for Glostrup hule. På et tidspunkt vil der nok komme en høringssag, og denne vil foreningen forholde sig til.

Seneste nyt er at der pusles med planerne for at opføre ny bygning på hjørnet af Hovedvejen/Nørre Alle og Højvangsvej. Bygningen kommer formentlig til at omfatte butikker, liberalt erhverv og beboelse. Vi følger udviklingen.

Glostrup Forsyning er som alle er bekendt nu etableret og det vil sige at der kommer selvstændig regning vedr. affald–  Vi har på ejendomsskatten fået gebyr vedr. rottebekæmpelse – det er første gang vi har set dette, men vore nabokommuner har opkrævet dette tidligere år.

Når vi nu har nævnt vore ejendomme vil vi ikke undlade at nævne, at vi pr. 1.1.2012 får en ny postlov, hvilket bl.a. betyder, at vi alle skal have vores postkasser placeret helt ud til fortovet.

Renholdelse af veje – ja her i denne vinter har vi kunnet se, at der mange steder var udpræget mangel på rydning af fortove for sne. Jeg vil her ikke undlade at nævne, at også kommunens snerydning har været mangelfuld bl.a.  var der flere dage, hvor fortovet på Hovedvejen mellem Møbelforretningen og Rådhuset var næsten ufremkommelig specielt hvis man var afhængig af rolator. Erkendt – der var ekstremt meget sne og ganske efter planen satsede man på at rydde kørebanen frem for fortov og cykelstier. Mange stillede det spørgsmål: hvorfor var vejene og cykelstierne renere i Albertslund og Brøndby end i Glostrup. Flere har spurgt, hvem der rydder busstoppestederne for sne. Svaret er kommunens vejvæsen.

Når vi taler om renholdelse er det sådan, at man som grundejer har ansvar for renholdelse af  hele fortovet og herunder også klipning af beplantning ud mod fortovet. Dette gælder også for de arealer og fortove, der tilhører kommunen, her er det kommunen, der har ansvaret for snerydning og renholdelse.

Hundelorte er et tiltagende problem – folk samler ganske enkelt ikke op efter hunden og det er noget svineri og til irritation for fodgængere og de hundeejere, der altid samler høm-hommerne op efter hunden, der naturligvis skal luftes. Vi kan kun opfordre til, at alle prøver at bedre dette forhold.

Foreningen er spurgt vedr. parkering af påhængsvogne/redskaber og campingvogne på offentlige veje. Det forholder sig således jfr. færdselslovens § 28 stk. 3, at parkering af sådanne påhængsredskaber på offentlige veje højst må have en varighed af 24 timer – oplyst af politiet.

Huslejenævnet – der har i 2010 været afholdt  flere nævnsmøder i Huslejenævnet  for Glostrup og Albertslund- vort medlem Ib Frölich har deltaget i dem alle.

Er Glostrup så alligevel et godt sted at bo. Jeg har spurgt hos Vestegnens politi og fået oplyst at kriminaliteten for så vidt angår private boliger er faldet. Hvor der i 2009  var anmeldt  262 indbrud er der i 2010  anmeldt i alt 171 indbrud – altså en nedgang på 34,7 %. Dette er den største nedgang i antal anmeldelser i forhold til de øvrige i politikredsen værende kommuner og det er da ikke så ringe endda. Man er hos politiet i øvrigt meget tilfreds med henvendelser fra borgere, der ser noget mistænkeligt. Hellere én opringning for meget end én for lidt.

Vi har fra et medlem fået et eksemplar af foreningens 50-års jubilæumsbog fra 1947. Vi har ladet bogen genoptrykke i et begrænset antal – pris ca. 75 kr pr. stk. og vi overvejer, om vi skal supplere denne bog med en opsummering fra 1947 til nu. Bogen er ikke uinteressant at læsse. Er der i øvrigt nogen af vore medlemmer, der ligger inde med materiale fra tiden 1947 til 1998 er vi meget interesseret i at høre om dette.

Vi har tidligere år været inde på nogle betragtninger om behovet for forskønnelse af Hovedvejen og så kan jeg ikke lade være med at citere et vers fra jubilæet, der lyder:

”Den by, som ligger der i stille ro, er Glostrup. Den er vokset. Langs med Hovedlandevejen er huse skudt som paddehatte frem. De er ej alle kønne og man bliver forlegen  når man går rundt og ret beskuer dem. Der bygget er i alle stilarter – dog ikke renæssancestil – og folk, som hastigt gennem byen farter, ser med forundring og et lille smil på Glostrup” ja det kunne være skrevet i 2011.

Hvis nogen er interesseret i jubilæumsbogen kan man henvende sig til Bjarne Petersen.

Hjemmesiden – vi prøver stadig at holde hjemmesiden ajourført og dette varetages af Ernst Heise.

Til afslutning skal lyde en tak til kommunens medarbejdere for samarbejdet og ligeledes en stor tak til en aktiv bestyrelse.

Dirigenten stillede herefter beretningen til debat:

Lisbeth Andersen, Eriksvej 16: jeg har sendt et brev til dig vedr. snerydning. Hvad siger du.

Ringvejskrydset og udkørsel fra Eriksvej til Hovedvejen har i denne vinter været meget vanskelige at passere. Eriksvej blev først fejet, da sneen stort set var smeltet bort. Hvad kom der ud af klage over parkeringsproblemer på Eriksvej.

Ib Stejlborg, Edithsvej 8: mange fliser på Edithsvej er knækkede i forbindelse med tung trafik ved bygning af Ryttergården. Henvendelse til Tekn. Forv. har ikke giver resultat. Problemer med hundelorte på vej/fortov.

Schnoor, Eriksvej 6: Eriksvej er udstyret med 2 chikaner: en ved Sydvestvej og en ved Hovedvejen. Den sidste bruges i udstrakt grad som holdeplads for biler tilhørende værkstedet (hj. Hovedvejen/ Eriksvej) til stor gene for forbipasserende busser og lastvognstog særlig hvis der samtidig er parkeret biler lige over for op mod græsplænen ved fritidscentret. Det kan betyde, at de store biler må køre ind over selve chikanen med det ene hjulpar for at kunne passere.

Det sker ofte at vogne uden nummerplader holder parkeret langs græsplænen hele dagen og at 1 eller 2 vogne med og uden nummerplader ”overnatter” presset ind foran og/eller bagved chikanen.

Formandens svar:

Lisbeth Andersen –  vi taler med Vejvæsenet. Det er vejvæsenet der skal friholde adgangen over krydset og det er i øvrigt også vejvæsenet, der skal rydde ”buslommerne”, således at rejsende kan komme til og fra bussen. Parkeringsproblemerne taler vi med kommunen om igen.

Ib Stejlborg – Enig i svineriet – talt med kommunen om opsætning af Hømmere ved stien mod Østbroen, men det sættes kun op i kommunens parker. Affaldsbeholderen – den grønne – ved stien mod Østbrovej benyttes endvidere i stor udstrækning til alm. husholdningsaffald. Vi skal gerne drøfte det igen med kommunen.

Schnoor – Parkeringsproblemerne taler vi med kommunen om igen – vi tager det med fremover.

Flere spørgsmål:

Petersen, Mellemtoftevej: klage over at der på Mellemtoftevej og Nørre Alle kører busser og lastvogne. Har talt med chauffør på bus der ikke mente at den opsatte skiltning gælder busser. Var betænkelig vedr.  lukning af Solvangsvej.

Welling, Kirkebjerg Alle 5: parkeringspladsen mellem Stationsparken/Kirkebjerg Alle/Østbrovej nærmest ubrugelig grundet manglende snerydning denne vinter. Svært at følge reglerne for snerydning af fortove når man aldersmæssigt er højt oppe i årene. Manglende fejning på indersiden af bumpene.

Formandens svar:

Petersen – Forbuddet gælder gennemkørsel af motorkøretøjer over 35oo kg. – dermed også busser. Vi vil undersøge om skiltning kan gøres bedre. Vi følger udviklingen vedr. lukning af bl.a. Solvangsvej.

Welling – Den omtalte grund tilhører et privat firma, der er gået konkurs og derfor har kommunen intet ansvar for renholdelse. Det tyder på, at Rema 1000 bygger på stedet og så vil dette problem nok finde en løsning. Vedr. fejning på ”indersiden” af bumpene er det et alm. kendt problem. Vi får nok ikke fejemanden til at stå af køretøjet for at bruge en alm. kost langs fortovet. Tager det op med Vejvæsenet.

Bestyrelsens beretning blev herefter godkendt-

Pkt. 3 – Regnskab.

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab og knyttede nogle kommentarer til de enkelte posteringer.

Regnskabet godkendt.

Pkt. 4 – behandling af forslag:

Kassereren fremlagde budget for kommende år – godkendt.

Kontingent uforandret – godkendt.

Ingen andre forslag.

Pkt. 5 – Valg:

 • Jørgen Juul, formand – genvalgt for 1 år
 • Bjarne Pedersen  – for 2 år
 • Bjarne Ørndrup– for 2 år
 • Holger Johansen – for 2 år
 • bestyrelsessuppleanter  Iris Wormgoor –  genvalgt – for 1 år
 • revisorer:  Benny Klitbo – Kirsten Jensen – genvalgt – for 1 år
 • revisorsuppleant:  Viktor Foss-Juul – genvalgt – for 1 år

Pkt. 6 – Eventuelt

Petersen, Flemager 31: Når politikere nu vedtager forbud mod nyinstallering af oliefyr – hvorfor bruger man så ikke fjernvarmen i Glostrup.

Svar: vi spurgte borgmesteren under mødet sidste år. Man har undersøgt de økonomiske konsekvenser for fjernvarme til Søndervangsskolen, men det er for dyrt. Vi fortsætter med at fremsætte ønsket om fjernvarme til private i Glostrup.

Lisbeth Andersen, Eriksvej 16:  rykkede for svar på brev sendt til formanden inden generalforsamlingen vedr. den specielle fortovsbeliggenhed på Eriksvej.

Svar: Jeg nævnte det i beretningen – men det forholder sig således, at arealer, der tilhører kommunen skal renholdes af kommunen også vedr. snerydning.

Knapmann, Tværagervej 1: Hvorfor kan man ikke samle grundejerforeningerne i Glostrup under ét.

Svar: det er prøvet 2 gange, hvor samtlige grundejerforeninger er tilskrevet men der er ingen interesse for nærmere samarbejde. Det vil alt andet lige være hensigtsmæssigt at have en form for paraplyorganisation for samtlige grundejerforeninger.

Formanden takkede dirigenten for god mødeledelse og afsluttede generalforsamlingen.

Bjarne Knudsen                                         Viktor Foss-Juul
Dirigent                                                      Sekretær


Formanden gav herefter ordet til kommunaldirektør Lone Lyrskov med indlæg ved generalforsamling.

Tak for indbydelsen til at komme her i dag og at jeg må være med til jeres generalforsamling. Det har været spændende at høre formandens beretning, og jeg kan høre, at I har haft mange spændende drøftelser – især med Kommunen. I er derfor en af vore vigtige samarbejdspartnere.

Disposition af oplæg

Jeg har disponeret mit oplæg ud fra en række emner, som Jørgen Juul har bedt mig om at komme ind på, og derudover så har jeg taget lidt med om, hvad der i øvrigt rører sig i kommunen af spændende opgaver.

Jeg skal undlade at fortælle alt for meget om en række interne opgaver og drøftelser.

Derudover så skal jeg lige pointere, at jeg mit indlæg skal ses som et indlæg fra den øverste embedsmand i Kommunen. Jeg kan ikke svare på politiske spørgsmål om prioriteringer og om de politiske drøftelser der er lige nu. Jeg kan alene bidrage med min viden fra embedsmandsniveau. Vores fornemmeste opgave er jo, at servicere alle vores politikere uanset farve og i øvrigt levere den bedst mulige service til vore borger inden for de givne økonomiske rammer og de fastlagte politiske områder.

Selve oplægget vil jeg disponere ud fra følgende emner:

 • Planstrategi
 • Boligpolitik
 • Projekt Byliv
 • Klimapolitik
 • Grønt Råd
 • Sundhedsprofil/ Sundhedshus – lægesituationen
 • Organisationsændring
 • Kommunikation med borgerne

Når jeg har fortalt lidt om det enkelte emne vil jeg efter aftale med Jørgen Juul lægge op til debat eller høre om der er spørgsmål. Det betyder, at der bliver mulighed for at drøfte undervejs, og at I ikke behøver at gemme jeres kommentarer eller spørgsmål. Er der generelle spørgsmål, så vil jeg bede om, at vi samler op til sidst, hvor vi giver lidt plads til den frie debat.

Afslutning

Tak fordi jeg måtte komme og tak fordi, at I lyttede og stillede gode og relevante spørgsmål.

Formanden takkede for det gode indlæg og besvarelse på spørgsmålene.

Lone Lyrskovs hele indlæg kan fås hos formanden.

Aftenen sluttede traditionelt med et beskedent traktement og afsluttedes kl. 22.00.

Viktor Foss-Juul
sekretær

Dette indlæg blev udgivet i Årsberetninger. Bogmærk permalinket.