Referat fra møde med Center for miljø og Teknik, Glostrup kommune

Glostrup kommune, den 7. juni 2012.

På mødet blev drøftet nogle punkter der dels fremkom under sidste generalforsamling og dels med baggrund i henvendelser fra medlemmer og andre.

1. Britta Ranch Flemager 31 har klaget over, at der på stikvejen i bunden ved nr. 31 og 33 ikke er opstillet lygtemast, hvilket er tilfældet i de øvrige stikveje på Flemager, hvilket resulterer i, at der er meget mørkt på vendepladsen.

Dorthe Tversted (DT) var uforstående over for denne oplysning, idet hun på de dokumenter, der fandtes hos centret skulle være en lygtemast det pgl. sted. Hun ville undersøge det og vende tilbage til mig.

2. Lone Thelke og Torben Laursen, Byparkvej 102, har rettet henvendelse vedr. overkørsel fra Byparkvej til deres ejendom, der har en belægning, der har anderledes belægning end andre overkørsler og der står i øvrigt ofte vand i forbindelse med regnvejr.

Endvidere forslag om at plante træer langs Byparkvej således at der er en sammenhæng mellem Byparken og Byparkvej.

DT vil bede Park & Vej undersøge overkørslen og hvad der kan gøres.

Vedr. beplantningen er dette forslag ikke ukendt i centret, idet det indgår i centret overvejelser om ændret udseende af Byparkvej generelt.

DT vil vende tilbage når der foreligger en plan for Byparkvej.

3.Der har fra flere sider været klaget over manglende eller utilstrækkelig skiltning i Glostrup bl.a. med henvisning til Glostrup Ret, Rådhuset og øvrige offentlige steder.

DT ville ikke love mere skiltning, idet hun henviste til, at man med de elektroniske medier der findes må være muligt for den enkelte borger at sætte sig ind i geografien til det sted, hvor man skulle hen. Man er i kommunen generelt mod, at der skal sættes flere skilte op.

4.Der var fremkommet klager over manglende afstribning på vore veje såvel afstribning på vejene som markering af såkaldte ”hajtænder”.

DT oplyste, at der jævnligt vurderes om nødvendigheden af ny opstribning og disse foretages, når Vej & Park finder det nødvendigt. Hun vil viderebringe klagerne til Vej & Park.

5.Problemer med kørsel ad Eriksvej, hvor der efter sigende køres for stærkt og der parkeres ulovligt. Der blev drøftet muligheder for yderligere trafikhæmmende foranstaltninger.

DT oplyste, at disse vil indgå i den kommende evaluering af hele trafiksaneringen af hele Sydvestområdet.

6.En beboer – ikke medlem af grundejerforeningen – har klaget til centret over parkeringerne på Edithsvej og Norasvej. Denne klage var videresendt til mig. Beboeren afslutter sin korrespondance med centret med bemærkningen ” hvis løsningen er at hele området skal have Parkering Forbudt skilte op – så må det være løsningen”. På denne baggrund blev den 1.6.2012 sendt brev til beboerne på Edithsvej og Norasvej – vedlagt som dokument, hvor der bl.a. blev spurgt om der var stemning for p-forbud på hele Edithsvej, hvilket i givet fald ville ramme såvel beboerne som deres gæster.

Svarene fra nogle af beboerne strakte sig fra at være totalafvisning af p-forbud til at være positiv over for tanken, hvis man så kunne få nogle gæsteparkeringskort.. Andre mener man bør lukke Edithsvej ved Siestavej-Banegårdsvej og så lave lysregulering på Hovedvejen ved Norasvej. Også et forslag om at tydeliggøre at p-pladserne ved AL-Finans kunne bruges i aften/nat og weekender til parkering. Dette vil dog kræve samtykke hos AL-Finans, da p-pladsen ligger på firmaets grund.

DT var naturligvis bekendt med problematikken. Kommunen er ikke stemt for at skulle udstede gæstekort da det kun giver problemer. Man har kontakt med politiet for at få dem til at patruljere og gribe ind over for ulovlige parkeringer, hvilket allerede er sket. Et forslag om at henvise til at parkere på AL-Finans parkeringsområde må efter DT.s mening afklares mellem grundejerforeningen og AL-Finans.

DT lovede, at man vil være opmærksom på forholdene på Edithsvej og evt. lade foretage trafiktælling på vejen. Oplyste, at hun har haft kontakt med renovationsselskaberne, der dog på det seneste ikke har haft problemer.

Vi lovede at holde hinanden underrettet om udviklingen.

Mødet fandt sted med en god dialog i en god tone.

Jørgen Juul
formand

Dette indlæg blev udgivet i Borger info. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.