Årsberetning 2014

Indkaldelse:                                                                                              Glostrup 23 januar 2014
Til generalforsamling i Glostrup Grundejerforening onsdag den 12. marts 2014 kl. 19.00 i Glostrup Bibliotek, Store sal.

Dagsorden ifølge lovene:
1) Valg af dirigent
2) Valg af stemmetællere
3) Bestyrelsens årsberetning
4) Forelæggelse af det reviderede regnskab
5) Behandling af forslag – nedlæggelse af Glostrup Grundejerforening
6) Valg
7) Eventuelt.

Valg til bestyrelsen, på valg er:
Jørgen Juul, formand – på valg hvert år – ønsker ikke genvalg
Irene Væver – for 2 år – ønsker ikke genvalg.
Ib Frølich – for 2 år  – villig til genvalg
Christian   Bastholm Jensen – for 2 år –

Der skal af generalforsamlingen vælges 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer samt en revisor-suppleant for ét år

Bestyrelsen foreslår:
som bestyrelsessuppleanter Iris Wormgoor – villig til genvalg – Ernst Heise – villig til genvalg som revisorer: Benny Klitbo – Kirsten Jensen
som revisorsuppleant: Viktor Foss-Juul

Forslag, herunder evt. emner til bestyrelsesvalget, samt andre forslag der ønskes behandlet under generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 25. februar 2014.

Der vil ikke i forbindelse med generalforsamlingen være gæstetaler.

Efter generalforsamlingen vil der blive serveret et beskedent traktement. Af hensyn til arrangementet er det nødvendigt at kende deltagerantal. Tilmelding senest 2.marts 2014 til Bjarne Ørndrup – tlf. Mob. 40 50 48 92,  Irene Wæver, tlf. 43963299 eller Jørgen Juul – tlf. 43434443 mobil 40944443

Bemærk – der er ikke vedlagt giroindbetalingskort grundet dagsordenens pkt.  4

Jørgen Juul
Formand

Ad. pkt. 4 Forslag.

Forslag fra bestyrelsen – nedlæggelse af Glostrup Grundejerforening.

Som omtalt på sidste års generalforsamling ses foreningens medlemstal stadig for nedadgående. Også i år har vi mistet medlemmer. Nogle har meldt sig ud og andre har blot undladt af betale kontingent trods rykkere og herefter slettet af foreningen.
Det er ikke blot den manglende tilslutning til grundejerforeningen men også en manglende aktivitet fra medlemmer, der indgår i bestyrelsens overvejelser.
Også det forhold, at det er vanskeligt om ikke næsten umuligt at få medlemmer til at lade sig opstille til bestyrelsesposter indgår i overvejelserne.
Dette er ikke et problem alene i Glostrup. I bladet Parcelhusejernes Landsforening efteråret 2013 ses en artikel med overskriften “Lev i og liv i grundejerforeningen”. Af artiklen fremgår – citat – “den snarlige død for grundejerforeningen er på det seneste blevet forudset af nogle fremtidsforskere og andre. De har i flere medier ønsket at kloge sig på det, som vi andre i vore foreninger har en bedre indsigt i” – citat slut.  Senere nævnes – citat – “Der er kun interesse for enkeltsager siges det i kritikken af grundejerforeningsideen. Holdningen er, at det ikke kan lade sig gøre i fremtiden at kunne få folk til at engagere sig i det arbejde m.v. der nødvendigvis skal foregå i grundejerforeningen” – citat slut – og endelig – citat “men det er en udfordring, som rammer næsten hele “frivilligheds-Danmark” uanset om det er i idrætsklubber, forældrearbejder, i den politiske verden eller i sociale hjælpeorganisationer. Det er nok den udvikling, der har fået fremtidsforskerene m.fl. til at lade journalister trække dommedagsprofetier op” – citat slut.

Der har tidligere i 1997 og i 2009 være røster fremme om nedlæggelse af foreningen.

Vi kender ikke de udfordringer grundejerne komme ud for i fremtiden. Vi har set kommuner der planlægger at pålægge grundejerne udgifter til eks.vis gadebelysning m.v.. Hvad der evt. kommer hos os i Glostrup vides ikke. Disse ting har vi også i grundejerforeningen haft med i vore drøftelser. Vi har også undersøgt muligheden af at lade grundejerforeningen “hvile” i en periode, men dette er ikke juridisk muligt.

Bestyrelsen har derfor besluttet at fremkomme med dette forslag: Nedlæggelse af Glostrup Grundejerforening på generalforsamlingen den 12. marts 2014. Bestyrelsen er udmærket klar over, at det er lettere at lukke en forening end det er at starte en ny – det er medlemmernes afgørelse i dag.

Hvis forslaget vedtages indkaldes til ekstraordinær generalforsamling den 26. marts 2014 med kun et pkt. på dagsordenen.

På bestyrelsens vegne

Jørgen Juul
formand

Referat fra Generalforsamlingen den 12. marts 2014 kl. 19.00.

Formanden bød velkommen til de fremmødte og konstaterede, at dette års fremmøde ses at være det laveste de seneste år, hvilket man kunne undre sig over når et forslag fra bestyrelsen om nedlæggelse af foreningen skal debatteres. Udtrykte håb om at man fik en god debat under generalforsamlingen.

Formanden henviste til dagsordenens pkt. 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Bjarne Knudsen, der tidligere har været dirigent. Ingen andre forslag. Bjarne Knudsen valgt.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var indvarslet ved brev dateret den 23. januar og modtaget hos dirigenten den 25. januar og var således lovlig indvarslet og således beslutningsdygtig. Spurgte forsamlingen om der var indsigelser, hvilet der ikke var.

Gennemgik dagsordenen og herunder som pkt. 2 – valg af stemmetællere. Udbad sig forslag. Fra bestyrelsen blev foreslået Henning Madsen og Iris Wormgoor. Begge valgt.

Dirigenten gav herefter ordet til formanden for aflæggelse af bestyrelsens beretning.

Bestyrelsens beretning 2014

Årets 2014 Det har været et meget stille år for foreningen. Vi har kun haft et par enkelte henvendelser fra foreningens medlemmer og disse har stort set været af efterretningsmæssigt indhold. Vi har holdt møder ca. hver anden måned og vi har som tidligere holdt os nøje orienteret om, hvad der er behandlet i de respektive politiske udvalg, og hvis det var aktuelt for foreningen har vi reageret.
Boligmarkedet. Vi har i lighed med tidligere år interesseret os en del for udviklingen i boligmarkedet her i kommunen og vi fornemmer at kunne se en lille fremgang. Ingen tvivl om, at der er langt igen fra priserne i perioden omkring 2007, men der sælges stadig flere ejendomme her i kommunen. Meget afhænger dog af prisen for boligen. Er prisen den rigtige fra starten er det fremmende for et salg. Jeg ved at der for ikke længe siden er handlet en ejendom til den udbudte pris og handlen var afsluttet på blot 5 dage. Prisen er således helt afgørende i dag.
Vi har også fulgt de mange indlæg i medierne omkring de meget omdiskuterede ejendomsvurderinger, og vi har læst rigsrevisionens kritiske beretning. Vi har taget kontakt til kommunens folk, der arbejder med netop dette område, og konklusionen må være, at vurderingerne her i kommunen stort set er reelle. Der er dog sikker nogle, der er for høje eller for lave – de sidste dog i fåtal. Reelt kan vel konkluderes, at vurderingerne må antages at være i orden, hvis salgsprisen svarer til ejendomsvurderingen tillagt 10-12 %. Vi vil alle gerne have mest muligt for vores ejendom ved salg, men erfaringen viser, at jo tættere man i starten ligger op ad en realistisk pris jo bedre går salget. Det er aldrig ideelt, at man begynder at sætte prisen ned evt. ad flere gange, idet det hos køberne giver fornemmelsen af, at man blot skal vente på at prisen kommer endnu længere net.
Hvordan er vores sikkerhed Vi har også været opmærksom på, hvordan det er at bo her i kommunen rent sikkerhedsmæssigt. Det er fortsat relativt sikkert at bo og bevæge sig rundt i kommunen. Der er nogen, der har oplevet indbrud i vores private hjem, men udviklingen er ikke alarmerende. Tyverier og desværre også tricktyverier foregår her i kommunen og specielt tricktyverier har vi kunnet læse en del om, hvorledes man specielt som ældre kan søge at sikre sig. Vi har formentlig alle oplevet bl.a. i Glostrup Shopping Center, at der pludselig advares mod lommetyve i centret, og det er ikke nogen rar meddelelse at få. Derfor pas på hinanden ved at være opmærksom på, hvad der sker omkring i jeres nærområde.
Grønt Råd Foreningen er repræsenteret i kommunens Grønt Råd og der har været afholdt i alt 4 møder af 2 timers varighed. Efter kommunevalget besluttedes det at sammenlægge Miljø- og Teknikudvalgene og der er sket ændringer, idet Flemming Ørhem, Dansk Folkeparti, er blevet formand for udvalget i stedet for Leif Meyer Olsen fra Venstre, og Robert Sørensen fra Enhedslisten har erstattet Freddie Rose fra Socialdemokratiet På sidste møde blev diskuteret en evaluering af forløbet af den seneste periode af rådets virke. Der blev diskuteret omkring mere beslutningskompetence til Grønt Råd og i højere grad at rådet bliver hørt inden der træffes kommunale beslutninger. Der mangler stadig at komme en rapport om evalueringen efter at alle medlemmer i Grønt Råd har svaret på et spørgeskema man fik efter sidste møde.
I Grønt Råd har vi medvirket til at Kommunen har lavet de såkaldte 4 Kløverstier rundt om i kommunen med udgang fra Glostrup Kirke. Næsten alle kommuner har lavet disse kløverstier. Kløverstierne i Danmark er blevet til i et samarbejde mellem Danmarks Idrætsforbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, Dansk Firma-Idrætsforbund, Friluftsrådet og 10 pilotkommuner i 2011. Udviklingen af stierne er finansieret af Nordea-fonden og Tips- og Lottomidlerne til Friluftsliv. Disse stier er lavet for at borgerne i kommunen kan bruge disse til at komme til de steder, hvor man vil se noget af de steder i kommunen, der er attraktive af se og opleve. Det er ikke alene for kommunens borgere, disse stier er lavet for, men ligeså meget for de forretningsfolk og turister, der besøger byen. Vi ved at mange forretningsfolk, kursister og turister i øvrigt under ophold i kommunen ønsker at motionere, og dertil er kløverstierne velegnede. I forbindelse med etableringen af kløverstierne er det hensigten at nedlægge den eksisterende Liljerute.
De 4 kløverstier er beskrevet i 4 foldere og kort kan siges:
Den grønne rute 2,4 km. lang og kaldes Kulturruten, og tager dig igennem Glostrup bymidte, hvor der kan opleves bl.a. skulpturer og arkitektur. Hvad der kan ses på denne rute er beskrevet i folderen og drejer sig om i alt 11 interessepunkter. Den blå rute er 4,8 km. lang og kaldes Baneruten, fordi den krydses banen to gange og besøger området  syd for banen, hvor interessepunkterne bl.a. kunne være L`Oorealbygningen, naturlegepladsen,  vandværket mv. Jernbanen fra 1847 kan ses som et symbol på kommunens udvikling. Der er 10 interessepunkter på denne rute. Den røde rute er 7,5 km. lang og kaldes Parkruten, fordi den går forbi en stor del af byens parker og grønne områder. Denne rute går også forbi det nye streetaktivitetsområde ved Glostrup Idrætspark. Alle ved formentlig hvor Rådhusparken, Konsulindelunden, Egeparken, Hospitalsparken, Solvangsparken, Stillehaven og Byparkerne ligger. Elles kan man finde dem i folderen for rød rute. Den sorte rute er 15,9 km. lang og kaldes Liljeruten, fordi den i vid udstrækning er samme rute som nuværende Liljerute. Denne rute går også forbi den nye ungdomspark. Center for Kultur og Idræt foreslår i den  forbindelse som tidligere nævnt, at den eksisterende Liljerute nedlægges.
Er der spørgsmål om arbejdet i Grønt Råd vil Bjarne Ørndrup gerne besvare sådanne.
Huslejenævn
Der har i 2013 i det fælles huslejenævn for Glostrup og Albertslund været behandlet i alt  46 sager. Heraf var de 42 i Glostrup og 4 i Albertslund.
8 af sagerne vedrørte uenigheder mellem lejer og udlejer om lejens størrelse.
Resten af sagerne drejede sig om uenighed  mellem lejer og udlejer eks.vis om indbetalt depositum, fraflytningsproblemer og udregning af varmeregnskab.
Ib Frølich er stadig vort medlem som repræsentant for udlejerne. Det har han været i flere perioder og er netop udpeget som medlem af huslejenævnet for de kommende 4 år.
Letbane
Der har som bekendt været afholdt et Borgermøde angående den nye Letbane. I forbindelse med togforliget, blev besluttet at der vil blive investeret ca. 1 milliard kr. i nyt togsystem fra Roskilde til Kastrup Lufthavn via Glostrup og Ny Ellebjerg station og det vil bl.a. betyde udvidelse af stationerne i Glostrup og Ny Ellebjerg. Det er ikke første gang, der har været denne regionaltogforbindelse. Jeg husker ikke præcist, hvornår denne linje blev nedlagt, men årsagen var, at der var for få passagerer på denne rute. Der var dog rigtig mange, der var kede af nedlæggelsen. Hvornår banen bliver igangsat, vides ikke, men der er næppe tvivl om, at etablering af letbanen vil betyde øget rejseaktivitet via Glostrup station. Og så er der jo stadig lidt usikkerhed om netop letbanen, idet der i Lyngby arbejdes for en folkeafstemning om denne bane ved EU- valget i maj måned.

Trafiksanering
Kommunalbestyrelsen har som bekendt besluttet at indfører parkeringskontrol rundt om i kommunen. Kommunen har derfor indgået samarbejde med Parkeringskontrol Nord som vil stå for kontrollen. Parkeringskontrollen startede den 27. januar 2014. ja nogen af jer har måske allerede hilst på dem i form af en lille hilsen. Samarbejdet er fastlagt til at vare 3 år.
Så er der nye regler for parkering. Fra 1. marts 14 bliver det lettere at være parkerende bilist. Alle kommuner får de samme regler, og dermed er det slut med at gætte sig til, om man f.eks. må parkere med det ene hjulpar på fortovet. Nu er det nemlig forbudt alle vegne inden for byzone. Det har været tilladt i 38 kommuner, men forbudt i resten af de i alt 98 kommuner. Som regel har man været nødt til at tage en tur ind på kommunens hjemmeside for at finde ud af, om det var forbudt eller ej.

Det betyder at det er forbudt at parkere helt eller delvist på fortov, cykelsti, gangsti, yderrabat, midterrabat, helleanlæg og lign. Dette gælder i områder inden for byzoneskilte. Uden for tættere bebygget område kan Kommunerne kan lave bekendtgørelser, der f.eks. tillader parkering delvist på fortovet.

Det bliver dyrere at parkere hvis man blokerer en port, ind- og udkørsel. Taksten stiger fra 510 til 1.020 kr. Ulovlig langtidsparkering ved f.eks. en togstation kan nu straffes med parkeringsafgifter på hver 510 kr. Dog højst tre gange, og højst én gang i døgnet.
Dobbelt takst for at parkere på en handicapplads, hvis man ikke er berettiget til det: fra 510 til 1.020 kroner på kommunale områder.
Jeg har kontaktet Glostrup kommune vedr. parkeringsproblematikken og har fået følgende svar “Folketinget vedtog for kort tid siden en række ændringer i færdselsloven. I den forbindelse blev det gjort ulovligt at parkerer i mellem- og ydrerabatter som du selv angiver. Loven er gældende i hele “kongeriget Danmark” og derfor også i Glostrup Kommune. Den nye lov er bl.a. bekendtgjort på retsinformation.dk (Se evt. mere her: www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=161900 ) samt i diverse medier. Det forventes at Miljø- og teknik udvalget vil behandle en sag om parkeringsproblematikken i løbet af foråret og i den forbindelse evt. træffe beslutning om parkering på en del af fortovene og i mellemrabatter kan tillades enkelte strækninger i Glostrup Kommune. Vejdirektoratet er pt. ved at undersøge hvordan vi evt. skal skilte dette på udvalgte strækninger”

I referater fra miljø-og teknikudvalget har vi bemærket at der i år vil blive foretaget ombygning af midterhellen på Hovedvejen ud for Vestervej. Ombygningen sker fra vest hen til Østervej. Ombygningen sker for at forhindre, at bilister kører ud fra Vestervej og tværs over midterhellen for at komme ind mod København. Det er der en del der gør, og det er selvsagt farligt for andre bilister. Omlægning af hastigheden på Nørre Alle sker i løbet af 2014, hvor der indføres 40 km. begrænsning, hvilket på sigt kommer til at gælde på samtlige villaveje i kommunen i takt med trafiksaneringen i de enkelte afsnit bliver implementeret.

Fremtid
Fremtiden kan være meget svært at spå om. I aften skal vi ikke spå men i stedet diskutere og træffe en beslutning og her henviser jeg til det forslag en helt enig bestyrelse har ønsket at  fremlægge for generalforsamlingen.
Vi har i det forløbne år diskuteret emnet på vore møder. Har vi gjort det rigtige og det mulige, er der emner vi har overset som kan være af betydning for foreningens videreførsel.
Vi må erkende, at vort medlemstal er stadig for nedadgående – seneste opgørelse viser 109. Også interessen for at deltage i generalforsamlingen viser for os en manglende interesse for foreningens eksistens.
Vi har for blot 3 år siden kunnet se, at der var 75-80 deltagere til generalforsamlingen. Vi har tilsvarende set det næsten umulige at få nogen til at vise interesse for at indgå i bestyrelsesarbejdet. Vi har drøftet muligheden for at gå sammen med andre grundejerforeninger. Det har vi prøvet et par gange med negativt resultat. For flere år siden tog vi initiativ til at danne Borgergruppen. Vi 4 grundejerforeninger og 2 andelsboligforeninger, der var interesserede og ikke mindst var kommunen ganske interesseret i at få et forum at diskutere med. Efter et par år var der kun andelsboligforeningerne og os tilbage. De andre mente ikke man havde tid til at deltage men det rigtige var nok, at man ikke havde interesse og ikke kunne få nogen i de respektive foreninger til at tage dette arbejde. Derfor gik det i stå.
Problemet eksisterer ikke hos os alene. De lovbefalede foreninger har svært ved at få medlemmerne til at deltage i bestyrelsesarbejdet.
Der har tidligere i 1997 og i 2009 være røster fremme om nedlæggelse af foreningen. Vi kender ikke de udfordringer grundejerne komme ud for i fremtiden.
Vi har set kommuner der planlægger at pålægge grundejerne udgifter til eks.vis gadebelysning m.v.. Hvad der evt. kommer hos os i Glostrup vides ikke. Alternativet til en grundejerforening kan være, at man i påkommende tilfælde kan danne et vejlaug der kan tale områdets beboeres sag.
Bestyrelsen føler at vi har gjort hvad vi kunne for at drive foreningen, men det har ikke været muligt at få yngre medlemmer i bestyrelsen, hvilket vi finder er en nødvendighed. Ingen skal være i tvivl om, at det er let at nedlægge en grundejerforening men det er utroligt svært at starte en ny grundejerforening op.
Det er således i aften I her skal træffe beslutningen om foreningens fremtid.
Til slut vil jeg sige tak til bestyrelsen for arbejdet i det forløbne år

Dirigenten satte herefter bestyrelsens beretning under debat. Under denne kom flere tilkendegivelser omkring foreningens fremtid, hvilket fik dirigenten til at henvise til dagsordenens pkt. idet de fremkomne tilkendegivelser hører under dette pkt.
Da der ikke var yderligere bemærkninger satte dirigenten beretningen under afstemning – beretningen godkendt.

Pkt. 3 Regnskab:
Kassereren gennemgik det reviderede regnskab og kommenterede enkelte poster.
Regnskabet godkendt.

Pkt. 4 Behandling af forslag:
Dirigenten gav ordet til formanden for nærmere redegørelse af bestyrelsens forslag og formanden henviste i det væsentlige til oplægget, der var udsendt med indkaldelsen og i øvrigt til bemærkninger i bestyrelsens beretning. Der fremkom under dette pkt. flere spørgsmål, der i det væsentlige er beskrevet neden under.

sp. Hvor mange i kommunen kan være medlemmer af vores Forening.
sv. Der er 4130 husstande i Kommunen og vi er 109 medlemmer og det svarer til  2,6% dog er der områder fortrinsvis ny udstykkede områder, hvor der er tvunget med lemsskab af en grundejerforening..

sp. Hvad siger Kommunen til at vi muligvis nedlægger Foreningen.
sv. Det har Kommunen ikke noget med at gøre. Vi er medlemmer af en  grundejerforening baseret på frivilligt medlemskab. Men vi har haft et godt samarbejde med Kommunen gennem årene.

sp. Kan vi gøre noget andet for ikke at nedlægge Foreningen, for Bestyrelsen har gjort et stort stykke arbejde gennem årene, og altid været behjælpelig.
sv. Ja det er ærgerligt at vi muligvis nedlægger Foreningen, men interessen for medlemsskab af foreningen er desværre for nedadgående..

sp. Kan Kommunen tvinge os til at starte en Forening.
sv. Kommunen kan ikke tvinge os til at starte en Forening.

sp. Det er ærgerligt at nedlægge Foreningen  for så har vi ikke noget talerør over for kommunen.
sv. Ja det er ærgerligt, og vi har som tidligere nævnt altid haft et godt samarbejde med kommunen.

sp. Det er svært at find noget om Foreningen på Internettet.
sv. Vi er på internettet, men det kan gøres bedre. Man skal blot gå ind på Google og søge på Glostrup Grundejerforening.

sp. Det er op ad bakke, hvis man går ind i en ny Bestyrelse. Det er ikke så let.
sv. Nu er det sådan, at hvis man stemmer for at beholde grundejerforeningen skal der vælges en ny bestyrelse men det er også således, at der er 2 tilbage fra den nuværende bestyrelse der ikke er på valg og som sådan kan træde ind i en ny bestyrelse.

sp. Kan Foreningen hvile et stykke tid ind til der kommer nogen der vil kører foreningen videre.
sv. Nej – Foreningen kan ikke hvile, da der er en formue i Foreningen. Det er undersøgt og det er ikke juridisk muligt.

sp. Det vil være en dårlig ide at nedlægge foreningen, vi skal se muligheder.
sv. Ja det er rigtigt, men så må der være nogen der stiller op til bestyrelse.

sp. Ville det være en god ide at sætte en artikel i Folkebladet.
sv. Det kunne det måske være.

Dirigenten satte herefter bestyrelsens forslag om nedlæggelse af foreningen til afstemning. De valgte stemmetællere uddelte og samlede herefter stemmesedlerne.
Afstemningen viste:  13 stemmer  for et ja – 11 stemmer for et nej – 1 stemmeseddel  var blank. Der var i alt 25 stemmeberettigede tilstede.
Dirigenten konstaterede herefter, at bestyrelsens forslag var forkastet, da forslaget kræver 2/3 del af de afgivne stemmer for at kunne vedtages.

Bestyrelsen forventede at der ville være medlemmer, der ville stille op til bestyrelsen.

Pkt. 5 – Valg.

Under dette pkt. blev følgende valgt:
Pia L.Lundstrøm – valgt som formand  for 1 år

Som bestyrelsesmedlemmer for 2 år blev valgt:
Jeppe Lundstrøm
Ole Markussen
Niels Sørensen

Fra tidligere bestyrelse forbliver i endnu 1 år
Bjarne Ørndrup og Flemming Meincke Jensen.

Bestyrelsessuppleanter valgt for 1 år:
Erland Schnoor
Bjarne Johansson.

Revisorer valgt for 1 år:
Jørgen Juul
Irene Wæver

Revisorsuppleant valgt for 1 år:
Victor Foss-Juul

Den afgående formand ønskede de pgl. tillykke med valget og udtrykte tilfredshed med, at der viste sig nogen, der ville arbejde med foreningen. Ønskede alle held og lykke med
det fremtidige arbejde og lovede at støtte den nyvalgte formand i dennes arbejde.

Pkt. 6 – eventuelt:
Ingen ønskede ordet og dirigenten takkede herefter for god ro og orden og gav ordet til den afgående formand.

Han takkede dirigenten for veludført arbejde og takkede forsamlingen for den aktivitet, der viste sig under generalforsamlingens afvikling.

Foreningen var herefter vært ved et beskedent traktement.
Generalforsamlingen sluttede kl. 22.00

Bjarne Ørndrup Sekretær

Bjarne Knudsen Dirigent

Dette indlæg blev udgivet i Årsberetninger. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.