Årsberetning 2015

Generalforsamling: Glostrup Grundejerforening 2015.

Dagsorden ifølge lovene:
1) Valg af dirigent
2) Valg af stemmetællere
3) Bestyrelsens årsberetning
4) Forelæggelse af det reviderede regnskab
5) Behandling af forslag
6) Valg
7) Eventuelt.

1: Formanden bød velkommen til de fremmødte og gik videre til valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Bjarne Knudsen. Ingen andre forslag og Bjarne Knudsen valgt som dirigent.

2: Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var indvarslet ved brev afsendt den 13. februar 2015 og således lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Ifølge dagsordenen skulle der vælges stemmetællere og det blev Birgit og Iris.

3: Dirigenten gav herefter ordet til formanden for aflæggelse af bestyrelsens beretning.

Årsberetning 2015 ved formanden
Indledning
Sidste år var den første gang, at jeg deltog i en af grundejerforeningens generalforsamlinger og det gjorde jeg primært, fordi der var stillet forslag om, at Glostrup Grundejerforening skulle lukkes ned.

Resultatet er nok til at regne ud – jeg blev valgt til formand – det var bestemt ikke meningen. Vi havde talt om, at min mand kunne stille op til bestyrelsesmedlem og yde en indsats … OG … det kom han så også til, for han blev nemlig også valgt til bestyrelsen.

Nu kender I baggrunden for, at jeg står her – det er ikke fordi, at jeg altid har drømt om at blive grundejerforeningsformand, men jeg synes bare heller ikke, at foreningen skulle lukkes ned, hvem skulle så tale ”det gamle Glostrups sag”, hvis det blev aktuelt?

Ambitionen
Jeg havde en ambition om, at medlemstallet i foreningen skulle stige væsentligt, men jeg blev hurtigt klogere, for der er ikke mange, som mener, at de har brug for en grundejerforening – derfor blev succeskriteriet ændret til, at vi skulle forsøge for at opretholde medlemstallet.

Det er næsten lykkedes – vi overtog 107 medlemmer og er i dag 97 medlemmer, men vi vil gerne være flere. Bl.a. derfor har vi har netop uddelt ca. 200 foldere om foreningen, for at se, om vi kunne skaffe nogle flere medlemmer.

Formålet
Jeg har undervejs haft dårlig samvittighed, for jeg har ikke den indsigt, og det overskud, som der skal til, for at deltage aktivt i det politiske liv i Glostrup. Jeg har forsøgt at følge med og henover året er det også gået op for mig, at der ikke nogle steder i vedtægterne står, at foreningen skal være en aktiv spiller på den politiske bane.

Faktisk er foreningens formå: at varetage medlemmernes interesser med hensyn til deres faste ejendom inden for området i forhold til såvel myndighederne, som i anliggender af almen interesse. Foreningen er upolitisk.

Jeg ved ikke, om jeg varetager medlemmernes interesser i forhold til myndighederne i anliggender af almen interesse, men jeg gør i hvert fald, hvad jeg kan.

Årets gang
Vi har holdt 7 møder, hvoraf det ene var en julefrokost.

Jeg har på opfordring deltaget i et debatmøde om letbanen, og ydet faglig sparring til en husejer, som pludselig blev mødt med et forslag om betaling af ½-delen af en hæk, som med al tydelig var forfaldet som følge af bag-boen´s misligholdelse.

Jeg har forsøgt løbende at holdt øje med, hvad der rører sig i det politiske liv i Glostrup, fx i miljø- og teknikudvalget og ikke mindst i kommunalbestyrelsesregi.

Nogle af de ting, som vi har talt om i bestyrelsen er:

 • De nye butikker ved Mjølnersvej
 • Trafiksanering på Byparksvej – 50 km/t hele vejen
 • Glostrup hospital – vejadgange
 • Udarbejdelse af pjece om foreningen
 • Parkering i Glostrup
 • Den nye letbane
 • Den kommende affaldsordning
 • Parkeringspladser ved DalleValle, Netto m.fl.
 • Nye skilte
 • Renovering af veje og stier 2015
 • Priserne (som falder) på forsyningsområdet

Jeg vil ikke gå i dybden med alle punkter, men trække dem frem, som jeg synes har mest betydning for os som grundejerforening.

Pjecen om foreningen
Vi har fået lavet pjecen færdig og den er blevet delt ud på enkelte veje i kommunen. Samtidig har vi afleveret 10 eksemplarer til hver af ejendomsmæglerne i Glostrup. Det er planen, at vi vil opdatere pjecen hurtigst muligt med information om den nye bestyrelse og sørge for at få den uddelt de samme steder – hos ejendomsmæglerne og på nye veje. Det er ikke sikkert, at det giver en masse nye medlemmer, men det skal i hvert fald være sådan, at alle – eller i hvert fald – næsten alle kender Glostrup Grundejerforening.

Parkering i Glostrup
Først måtte man, så måtte man ikke og så måtte man godt igen… Der blev udstedt fælles regler for parkering på landsplan, som skulle gælde i alle kommuner. Det betød, at man ikke måtte holde på fortovet med nogen hjul overhovedet. Det harmonerede dog ikke så godt med de forholdsvis smalle veje, vi har visse steder i Glostrup. Derfor blev der udstedt en parkeringsbekendtgørelse i Glostrup, som gjorde det tilladt at parkere delvist på fortov – dog maksimalt med halvdelen af køretøjet og højst 2 hjul, under forudsætning af, at det ikke er til fare eller ulempe for færdslen på fortovet.

Selve bestemmelsen er gengivet her:
§2: Inden for tættere bebygget område kan et køretøj, hvis tilladte totalvægt ikke overstiger 3.500 kg standses eller parkeres delvist på fortov med maksimalt halvdelen af køretøjet og højst 2 hjul i køretøjets længderetning, såfremt dette ikke er til fare eller ulempe for færdslen på fortovet.

Jeg har ikke haft den store dialog med kommunen, men de gange der har været dialog har jeg følt mig velkommen. Jeg har fx fået et godt svar angående parkering på Højlandsvej. Her er det færdselslovens regler, som gør, at det ikke er tilladt at holde på græsstykket.

Ifølge færdselslovens § 28, stk. 3 er det ikke lovligt at parkere i græsrabatten. Her skal parkering altså ske på kørebanen. Jeg har kopieret et uddrag af færdselsloven:

Standsning og parkering
§28: Standsning eller parkering må ikke ske på et sådant sted eller på en sådan måde, at der opstår fare eller ulempe for færdslen.

Stk. 2. Standsning eller parkering må kun ske i højre side af vejen i færdselsretningen. På mindre befærdet vej og vej med ensrettet færdsel kan standsning eller parkering dog ske i venstre side. Ved standsning eller parkering skal køretøjet anbringes i vejens længderetning ved kørebanens yderkant eller om muligt uden for denne. Ved standsning eller parkering på parkeringsplads, som uden for tættere bebygget område er anlagt i umiddelbar tilslutning til vejen, skal føreren så vidt muligt benytte parkeringsplads, der er beliggende til højre i færdselsretningen.

Stk. 3. Standsning eller parkering må ikke ske på cykelsti, gangsti eller fortov. Tilsvarende gælder for midterrabat, helleanlæg og lignende. Køretøj, hvis tilladte totalvægt ikke overstiger 3,5 t, kan dog, medmindre andet bestemmes i en lokal bekendtgørelse, standses eller parkeres med en del af køretøjet på fortov, såfremt dette ikke er til fare eller ulempe for færdslen på fortovet. 1. pkt. gælder ikke cykler og tohjulede knallerter.

Renovering af veje og stier 2015
Der er udarbejdet en bruttoliste over veje og stier, som bør asfalteres i år:

Veje
Kildevej, Kildevældets allé, Stationsparken, Tjalfesvej, Ørnebjergvej (fra Forsyningen til Søndervangsvej), Mellemtoftevej (hæve kantsten), Mellemtoftevej (slidlag), Motorola P-plads (indkørsel), Sofielundsvej (delstrækning mellem Dalvangsvej og Hovedvejen), Blåmejsevej, Dalvangsvej, Diget (hvis Glostrup Boligselskabs byggeri når at blive færdigt), Erdalsvej/Lunddalsvej, Glentevej, Glosemosevej, Skolevej,
Sydvestvej (delstrækning mellem Kildevældets allé og Nyvej) og Tværvej.

Cykelstier
Pletvise steder på cykelstien langs Ring3
Den nordlige cykelsti på Gammel Landevej

Det er ikke udtryk for, at det er de eneste veje, som trænger til et blive repareret, men det er de veje, som kommunen pt. har vurderet til at være dem, som trænger mest.

Den nye affaldsordning
Kommunalbestyrelsen har besluttet at sende et udkast til Affaldsplan for 2015 – 2024 i offentligt høring.

Affaldsplanen har det primære formål at øge indsamlingen af emballageaffald til genanvendelse. ”Vi skal udnytte ressourcerne i vores affald og undgå at forurene vores omgivelser”.
Glostrup kommune har 3 konkrete mål på affaldsområdet i den kommende planperiode:

 • Ressourcerne skal ud af affaldet
 • Problemstofferne skal ud af affaldet
 • Kommunikation som skaber handling

I relation til ”Ressourcerne ud af affaldet” vil Glostrup kommune:

 • I perioden 2015-2018 øge mængden af affald til genanvendelse fra husholdninger
 • Som minimum fastholde den nuværende genanvendelsesandel på de andre affaldstyper
 • Mindske andelen af ting, som hvert år bliver smidt ud som affald
 • Øge rådgivning og tilsyn hos virksomhederne for at sikre en bedre affaldshåndtering og genanvendelse
 • Optimere udnyttelse af Glostrup Genbrugsstation, herunder forbedre sortering og øge genanvendelsen.

Villaer
Forslaget er, at villaer den 1. maj 2016 få to nye to-delte affaldsbeholdere til papir/plast samt glas/metal. Beholderne kan ses på genbrugsstationen, Paul Bergsåes Vej 45. Storskrald afhentes en gang om måneden. Dagrenovation bliver fortsat indsamlet i en affaldssæk.

Etageboliger, samlede bebyggelser mv.
I løbet af 2016 skal alle bebyggelser have beholdere til pap, papir, plast, glas og metal samme sted, som man kan aflevere dagsrenovation.

Indsamling ved villaer

 • Hver villa 2 nye 2-rumsbeholdere
 • Afhentes / afleveres i skel
 • Tømmes hver 3. og hver 8. uge
 • Storskrald hver måned (isf. hver anden uge)
 • Dagrenovation fortsat hver uge
 • Afprøve ordning og information på 50 frivillige villaejere
 • Der forventes en mindre stigning i renovationsgebyr

Høring
Affaldsplanen er i høring indtil den 22. marts 2015.

Jeg vil benytte mig at høringsfristen, bl.a. angående afhentning/aflevering i skel, tømningsfrekvensen og stigningen i renovationsgebyret. Høringssvar er sendt den 22. marts 2015 og vil også være at finde på vores hjemmeside: glostrupgrundejerforening.dk. Jeg melde mig som frivillig til at afprøve ordningen for villaejere.

Fremtiden
Hvis jeg fortsætter som formand, vil min intention for det nye år være, at jeg rigtig gerne vil hjælpe medlemmer, som har brug for det.

Samtidig vil jeg forsøge at skaffe flere medlemmer til foreningen, fordi jeg stadig mener, at det er godt, at vi har en forening i Glostrup, som repræsenteret ”Det gamle Glostrup”.

Det koster ”kun” 125 kr. og kan betragtes som en form for en forsikring for, at man som medlem altid har et sted man kan henvende sig, hvis man står overfor en udfordring i relation til kommunen.

Jeg kan ikke love, at jeg bliver en aktiv deltager i det politiske liv eller overfor kommunen.  Jeg vil gerne komme med en udtalelse eller sende høringssvar, men ellers vil jeg afvente, at der et medlem beder om assistance eller gør mig opmærksom på et problem.

Dybest set, synes jeg bare, at en god og gammel grundejerforening som vores – skal bestå.

Dirigenten åbnede op for spørgsmål og der kom følgende:

Spørgsmål: Peter Jørgensen, Mellemtoftevej. Det bør værre nemmere at finde information om vores grundejerforening på nettet, måske ind på borgerservice.

Svar: Pia har kontaktet ejendomsmæglerne i Glostrup med et positivt resultat og Pia vil sammen med Ole, prøve at gøre det nemmere at finde vores hjemmeside. Information findes på glostrup.dk

Spørgsmål: Lisbeth Andersen, Eriksvej. Letbanen. Hvor og hvordan skal banen køre ned til Glostrup Station?

Svar: Pia vil undersøge det nærmere angående føringsvejen ned til Glostrup Station. Og vil lægge svaret ud på vores hjemmeside: www.glostrupgrundejerforening.dk.

4. Regnskab fremlagt og ingen kommentarer.

5. Ingen forslag.

6. Pia L. Lundstrøm valgt som formand.
Bjarne Johansson valgt til bestyrelsen i stedet for suppleant.
Marion Sørensen valgt til bestyrelsen.
Bestyrelses suppleant Lene Pedersen nyvalg.

Ingen revisor suppleant kunne findes.

7. Der var vedlagt regnskab, men ikke budget, men budgettet blev omdelt.
Det vil blive rettet til næste generalforsamling, så budgettet bliver vedhæftet regnskabet.

Kontingent bliver det samme som i år 125,00 kr.

Hvordan er det med fjernvarmen i Glostrup. Der er ikke planer fra kommunen om at lægge fjernvarme ind i private villaer foreløbig. Man vil lægge det ind i store boligselskaber og virksomheder.

Vi var 36 til stede til generalforsamlingen.

Pia takker for god ro og orden og takker dirigenten for et veludført arbejde.

Foreningen var herefter vært med et beskedent traktement – smørrebrød og drikkevarer.

Mødet sluttede ca. kl. 21.30.

Bjarne Ørndrup Sekretær
Bjarne Knudsen Dirigent

Dette indlæg blev udgivet i Årsberetninger. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.