Årsberetning 2016

Ad 1 – Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Bjarne Knudsen, og da der ikke var andre kandidater, blev Bjarne Knudsen, Nordvangs Alle (herefter BK) valgt som dirigent.

BK takkede for valget og startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, da indkaldelsen var medlemmer i hænde den 10. februar 2016.

Ad 2 – Valg af stemmetællere
Jytte Skovby, Lærkevej og Peter Andersen, Nordvangs Alle 5 blev valgt til stemmetællere.

Ad 3 – Bestyrelsens / formandens årsberetning for 2015
Formanden holdte denne tale:
Endnu et år er gået i Glostrup Grundejerforening og foråret er på vej, så nu er det tid til at se tilbage på de sidste 12 måneder.

Vi har afholdt 7 møder, hvoraf det ene var en julefrokost på Dalle Valle.

Vi følger løbende med i, hvad der sker i kommunen, og jeg har valgt at fortælle om følgende punkter:
” Oplysninger på Glostrup kommunes hjemmeside er ajourført
” Vi bruger vores hjemmeside mere aktivt – formandens side og referater
” Medlemstallet ligger stabilt
” Deltagelse i Grønt Råd
” Letbanen – borgermøde, høringssvar er sendt, hvidbog udgivet og forslag til anlægslov er fremsat
” Parkering
” Belysning af vandtårn
” Posthus
” Vinterberedskab
” Vi har testet den kommende affaldsordning
” Vi har været med i en boligarbejdsgruppe og workshop omkring Glostrup Bymidte

Oplysninger på Glostrup.dk ajourført
Ved sidste generalforsamling blev det nævnt, at vi var svære at finde – det er vi måske stadig, men i hvert fald er oplysningerne på Glostrups hjemmeside blevet opdateret, så de nu indeholder de rigtige data på formanden og et link til vores hjemmeside.

Vores hjemmeside
Jeg ved ikke, om nogle af jer har været inde på vores hjemmeside, men vi er begyndt (så småt) at bruge hjemmesiden mere aktivt. Jeg har bl.a. fået min egen side, hvor jeg af og til lægger et par hurtige nyheder ind. Vi lægger løbende vores referater ind, I kan se, hvornår vi holder møder, og hvad vi ellers bliver involveret i.

Medlemstallet
Vi er pt. 94 medlemmer, så der er helt sikkert plads til flere, men det er heller ikke ambitionen, at vi skal være en kæmpe forening. I må dog gerne sprede budskabet om, at vi findes, så flere bliver bevidste om, at de har mulighed for at blive medlemmer.

Hvis I har ideer til, hvordan vi kan blive flere medlemmer, må I meget gerne dele det med os.

Deltager i Grønt Råd
Grønt Råd er et forum for dialog og samarbejde mellem foreninger, interessegrupper, politikere og administration i Glostrup Kommune, vedrørende natur- og miljøspørgsmål og bæredygtig udvikling i Glostrup Kommune.

Grønt Råd arbejder for bæredygtig udvikling og god miljømæssig adfærd i Glostrup Kommune. Rådet kan komme med forslag til kommunale indsatsområder og er høringsberettiget i forhold til det kommunale virke inden for natur, miljø, energi og trafik. Se mere i Grønt Råds forretningsorden.

Grønt råd har sin egen side på Glostrup kommunes hjemmeside, som du finder her.

Om letbanen
Vi var med ved borgermødet i juni 2015, hvor projektet blev gennemgået, og selvom stemningen i et vist omfang var kritisk, så var det umiddelbart et godt møde, hvor der blev givet de svar, som var mulige.

Jeg spurgte ind til, om det ikke var muligt at opdele informationsmaterialet i byer, for det er godt nok et omfangsrigt materiale, som er lidt svært at finde rundt i.

Høringssvar
Da materialet om letbanen var sendt i høring benyttede vi vores mulighed for at komme med foreningens betragtninger på linjeføringen, nedlæggelsen af langtidsparkeringen samt selve udformningen af stationer og tog.

Hvidbog
Alle de indkomne høringssvar er samlet i en Hvidbog, som jeg har taget med her i dag, hvis nogle skulle have lyst til at bladre i den.

Ændret linjeføring
Der er godkendt en ændret linjeføring her i Glostrup, som gør, at letbanen fra Brøndby ligger på østsiden af ringvejen, hvor den mellem Sydvest og Kildevej overføres til midt lagt tracé videre gennem ringsvejskrydset, hvor den så før Vestvejen skifter til vest siden af ringvejen. Ændringen er godkendt på ekstraordinært KB-møde den 7. oktober 2015.

Forslag til anlægslov
Der er fremsat lovforslag til anlægslov den 13. januar 2016, som er en rammelov, der bestemmer de overordnede rammer for letbanen, som så efterfølgende skal udfyldes af Hovedstadens Letbane I/S.

Parkering
Som I måske har læst om i Folkebladet er der udfordringer med parkering flere steder i Glostrup. Fx på Clarasvej, hvor Hotel Park har opkøbt nogle grunde, hvor de ønsker at lave parkeringspladser, hvilket beboerne på Clarasvej bestemt ikke synes om.

Der er også udfordringer på Linde Alle, hvor et flertal af beboerne har fremsat ønske om, at vejen klassificeres som privat vej. Det er dog ikke muligt i henhold til reglerne. Til gengæld er der følgende muligheder: Vejlukning, Ensretning eller standsnings-/parkeringsforbud. Da en lukning kræver en vendeplads, som der ikke er plads til, og et parkeringsforbud også vil komme til at gælde beboerne, er den eneste mulig derfor en ensretning, fx mod nord.

Belysning af vandtårn
Vandtårnet er et vartegn for Glostrup og derfor ønsker kommunen at investere ca. 800.000 kr. i at ændre belysningen af vandtårnet. Det er planlagt at udskifte til LED-lys, som medfører en årlig besparelse på 60 %, som udgør 6.500 kWh, svarende til ca. 11.000 kr.

Ønsket er at fremhæve vandtårnet ved at oplyse det indefra. Til dagligt skal det være med et roligt udtryk, hvor lyset er hvidt/gult, mens det til særlige lejligheder vil være muligt at skifte farve og intensitet. Dog således, at belysningen mod naboerne dæmpes.

Nedrivning af posthus
Det er besluttet, at posthusbygningen, som Glostrup Kommune ejer, skal rives ned.

Det skulle gerne være sat i udbud medio februar, og det indkomne materiale forventes behandlet i Miljø- og teknikudvalget den 15 marts, i Økonomiudvalget den 5. april og i KB den 9. april.

Det var tanken, at nedrivningen skulle starte medio april og være afsluttet ultimo september (evt. 1. august, hvis muligt).

Der er dog visse ting, som skal på plads – der er en pakkeautomat, som skal flyttes og nabobygningen, som DSB ejer, og som pt. bruges til rasterum for chauffører skal have en ny gavlkonstruktion og får pt. varme fra et varmeanlæg i kælderen på den bygning, som skal rives ned.

Pt. ser det ud til, at nedrivningen vil omfatte bygningen over terræn, således at kælderen fyldes op. Dette er den billigste og letteste løsning, som dog vil medføre en lavere salgspris, hvis kommunen på sigt vælger at sælge grunden.

Da nogle af murstenene på bygningen er præget med et posthorn eller en krone, er der stillet krav om, at et antal af disse mursten og også nogle af tagstenene skal bevares.

I forbindelse med nedrivningen bliver der lukket for færdsel, men der vil blive etableret en erstatnings-afsætningsplads – også kaldet “Kiss-and-ride” et andet sted.

Efter nedrivningen vil grunden blive brugt til etablering af en ny cykelparkering, som til at starte med vil være uoverdækket, men som måske nok bliver overdækket, som følge af det samlede arbejde med etablering af cykelparkering i forbindelse med letbanen. Derudover er der lagt op til en fleksibel udnyttelse af pladsen.

Vinterberedskab
De fleste af os husker nok den 21. / 22. november, hvor vi havde et kraftigt snefald, som kommunen opfatter som ekstremt og unormalt. Her var kommunens snerydning under al kritik og det skyldes, at den kontrakt som var indgået med eksterne entreprenører var indgået for perioden 1. december til 1. april.

Som følge heraf er der fremsat forslag om, at perioden næste år udvides med en måned, så den starter den 1. november 2016 i stedet. Den forventede udgift er 194.000 kr.

Testpiloter i den kommende affaldsordning
Om et par måneder bliver den nye affaldsordning rullet ud i hele Glostrup. Vi har deltaget som testpiloter på ordningen, for at få et indtryk af, hvad det er, der venter jer. Og jeg kan kun sige JA – beholderne er store og JA – de er nødt til at stå i forhaven og JA vi skal selv køre dem ud.

Dog vil jeg sige, at til trods for størrelsen, så er det min vurdering, at de fleste af jer, vil kunne tøjle dem. De kører forholdsvis let og bliver ikke uoverskueligt tunge. Det er også min umiddelbare opfattelse, at den planlagte tømningsfrekvens er passende.

Al begyndelse er svær, og der vil helt sikkert være nogle frustrationer hos jer, når ordningen træder i kraft, men hvis vi alle husker på, at formålet ikke er at gøre det mere besværligt for os, men derimod at sikre en bedre genanvendelse af vores affald – til gavn for os alle og ikke mindst miljøet, så synes jeg, at vi skal hilse den nye ordning velkommen.

Hvis I ønsker at læse mere om ordningen, har Glostrup Forsyning en del materiale på deres hjemmeside (http://glostrupforsyning.dk/affald/ny-affaldsordning), og for dem som bruger Facebook, så er der også oprettet grupper her, som man kan tilmelde sig.

Hvis I ikke allerede kender til funktionen, så kan jeg fortælle, at der findes en APP, hvor man ved at taste sin adresse, kan få en sms dagen før, at man får hentet en affaldstype, henholdsvis dagrenovation, papir/plast eller glas/metal. Se mere her: http://www.glostrupforsyning.dk/affald/parcelhus/tomning/sms-for-tomning.

Plast og papir bliver tømt hver 3. uge, mens glas og metal er hver 8. uge.

Der findes også en meget udførlig sorteringsguide og det materiale, som alle får i forbindelse med opstart af ordningen, er simpelt og visuelt godt udformet.

Hvis I ønsker at høre mere om ordningen, er I også velkomne til at spørge Jeppe eller jeg efter den officielle del af generalforsamlingen.

Glostrup Bymidte
Som I måske har set i Folkebladet og på Glostrups hjemmeside, så er der et arbejde i gang med at få fundet ud af, hvordan Glostrups nye Bymidte skal se ud. Glostrup kommune har købt den gamle posthusbygning, som skal rives ned, bl.a. for at skabe plads til den nye Bymidte.

Jeg vil ikke bruge en masse krudt på at fortælle om arbejdet, da vi har været så heldige at få Rasmus Hansen, som er byplanlægger ved Glostrup Kommune til at komme og fortælle om strategiprocessen for Glostrup Bymidte.

Jeg vil dog gerne dele med jer, nogle af de synspunkter, som jeg er kommet med i den boligarbejdsgruppe omkring boliger, som jeg var inviteret til at deltage i. For mig er det vigtigt, at vi ikke får bygget flere G2-centre, som altid står halvtomme. Derfor har jeg slået et slag for, at man skal sørger for, at det man bygger, kan bruges bredt. Det optimale ville være, hvis man kunne bygge lejligheder med flytbare skillevægge, så de kunne ændres efter behov – det ved jeg godt, ikke er realistisk, men man bør i hvert fald være opmærksom på at bygge mange forskellige boliger – både til unge, ældre og dem midt imellem.

Det samme argument har jeg fremført i relation til en evt. plads / torv – her bør der kun være få faste bygninger / indretninger, således at pladsen kan ændres efter årstider / behov. Der kunne fx være julemarked op til jul, krukker med sommerblomster og bænke om sommeren og måske en åben plads på andre tider af året.

Jeg har også ved enhver given lejlighed foreslået, at vi bliver kendt for byen med de smukke cykelbroer, da jeg synes, at det er en skam, at vores ellers dejlige by nærmest er delt i 4. Det er slet ikke optimalt – hverken for unge eller ældre. Det er vigtigt, at broerne bliver af en sådan beskaffenhed, at det vil være muligt både at cykle, gå og køre i med rollator over broerne.

Det var ordene for mig – I må endelig spørge ind til, hvis der er noget, som jeg er gået for let henover eller hvis I har andre spørgsmål, end det jeg har nævnt her.

Spørgsmål og svar
Der blev stillet et par opklarende spørgsmål til beretningen, som blev besvaret.

Indkaldelser pr. mail
Der blev også spurgt ind til, om vi ikke kunne sende indkaldelser pr. mail i stedet for med post og det vil bestyrelsen meget gerne. Opfordringen var derfor, at medlemmerne kan sende en mail til formanden på pia.lundstroem@gmail.com eller til kasseren ole@markussen.dk og skrive, at de ønsker at modtage post fra foreningen via mail.

Ad 4 – Forelæggelse af det reviderede regnskab 2015
Regnskabet blev fremlagt og godkendt.

Ad 5 – Behandling af indkomne forslag
Fastlæggelse af kontingent
Ifølge vedtægterne skal kontingentet fastlægges af generalforsamlingen. Bestyrelsens havde derfor foreslået, at det årlige kontingent på 125 kr. fastholdes. Der var ikke stemmer imod dette forslag, så det blev vedtaget.

Budget 2016
Budgettet for det nye år blev gennemgået og der var ikke protester mod budgettet.

Ad 6 – Valg til bestyrelsen:
Generalforsamlingen skal vælge 1 formand, 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer, 1 revisor-suppleant for ét år samt 3-4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

På valg er:
Pia L. Lundstrøm, formand – på valg hvert år – modtager genvalg, men viger også gerne pladsen – blev valgt
Ole Markussen – for 2 år – modtager genvalg – blev valgt
Jeppe Lundstrøm – for 2 år – modtager genvalg – blev valgt

Der var ingen som stillede op som bestyrelsessuppleanter.

Som revisorer blev valgt:
” Flemming Jensen, Edithvej 14
” Bjarne Knudsen, Nordvangs Allé 2

Som suppleant for revisorerne blev Peter Andersen, Nordvangs Alle 5 valgt.

Ad 7 – Eventuelt
Der var ikke noget under eventuelt.

Formanden takkede dirigenten og generalforsamlingen for god ro og orden.

De 34 fremmødte kunne herefter forsyne sig med smørrebrød og øl eller vand. Den officielle del af generalforsamlingen sluttede ca. kl. 20.15.

Besøg af Rasmus Hansen, byplanlægger Glostrup kommune
Efter den officielle del af generalforsamlingen kom byplanlægger ved Glostrup kommune og fortalte om planerne og arbejdet med Glostrup Bymidte. Og Rasmus kunne heldigvis også svare på spørgsmål omkring letbanen, og her var spørgelysten stor, så først kl. 21.45 kunne vi sige tak for i aften.

Jeppe Lundstrøm
Sekretær

Bjarne Knudsen
Dirigent

Dette indlæg blev udgivet i Årsberetninger. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.