Bestyrelsesmøde 10. januar 2017

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 10. januar 2017

Tilstede:
Pia. L. Lundstrøm, Ole Markussen, Bjarne Johansson, Marion Sørensen og Jeppe Lundstrøm.

Dagsorden:
1. Orientering fra Næstformand / Formanden.
2. Orientering fra Kassereren.
3. Nye tiltag
4. Eventuelt

Ad 1 – Orientering fra Næstformand / Formand
Marion gjorde opmærksom på, at hun har skiftet efternavn og nu hedder Kramhöft. Marion meldte samtidig afbud til vores næste bestyrelsesmøde den 14. februar 2017.

Der har været afholdt følgende møder siden sidste bestyrelsesmøde i henholdsvis Miljø- og Teknikudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Miljø- og teknikudvalget
15. november 2016 – Referat finder du her
20. december 2016 – Referatet finder du her

Kommunalbestyrelsen
9. november 2016 – referatet finder du her
14. december 2016 – referatet finder du her

Vi valgte at tale om følgende punkter fra Miljø- og teknikudvalgets møder

Mødet det 15. november 2016
Her talte vi om punkterne 3 og 6, hvor punkt 3 er orienteringen fra administrationen, som blandt andet handlede om Myndighedsbehandlingen af letbaneprojektet ultimo 2016. Af punktet fremgik en aktivitetsplan for godkendelse af den vejmæssige indretning, som er følgende:
I. November/december 2016 – drøftelse af projekt indhold mellem Glostrup Kommune, Vestegnens politi og Vejdirektoratet
II. Januar 2017 – Behandling i Miljø- og Teknikudvalget
III. Februar 2017 – Godkendelse i kommunalbestyrelsen
IV. Medio februar – Indstilling til godkendelse i Hovedstadens Letbane (HL) udarbejdes
V. Ultimo februar – Kommenterede projekt indsendes til HL
Herefter igangsættes kontraktforhandlinger med entreprenør.”

Punkt 6 handlede om trafiksanering af Ejbydals Vej og Bandsbjergvej, hvor en grundejerforening har fremsat ønske om fartdæmpende foranstaltninger. Kommunen har foretaget trafiktælling og fartmåling, og udvalget er på denne baggrund kommet frem til, at der ikke skal laves flere bump på Ejbydalsvej. Administrationen arbejder videre med et projekt med en hævet flade ved stikrydset (30 km/t).

Fra mødet den 20. december 2016
Her talte vi om punkt 5, som omhandler en ansøgning fra Rema Butiksudvikling A/S, om et nyt plangrundlag for matr. Nr. 8 mm, 8 mn, 8 mu og 8 mt, Kirkebjerg Allé 1-5 og Østbrovej 14 til udvidelse af butik og parkeringsplads.

Der har tidligere været søgt om ændring af plangrundlaget, men efterfølgende har Rema Butiksudvikling A/S indgået aftale om køb af naboejendommene på Kirkebjerg Allé 3 og 5, og har derfor fremsendt en ny ansøgning, hvor de ønsker at udvide butikken med 300 m2 og parkeringspladsen på Kirkebjerg Allé 3-5 og Østbrovej 14.

Baggrunden for ansøgningen er, at butikkens popularitet er blevet betydeligt større end forventet, og at det nuværende parkeringsanlæg ikke dækker parkeringsbehovet i butikkens spidsbelastningstimer.

Udvidelsen er ikke i overensstemmelse med bestemmelserne i Kommuneplan 2013-2025, og det det vil kræve ændring af kommuneplanens anvendelsesbestemmelser, som igen kræver forudgående offentlighed af ændringen af anvendelsen.

Beslutningen blev, at udvalget meddelte afslag på igangsættelse af ny lokalplan til udvidelse af detailhandelsarealer samt p-arealer på Kirkebjerg Allé 3 og 5. Udvidelsen af p-areal på Østbrovej fastholdes som meddelt af et flertal af Miljø- og Teknikudvalget 17. november 2015.

Vi valgte at tale om følgende punkter fra Kommunalbestyrelsens møder

Fra mødet den 9. november 2016
Talte vi om punkt 16, som handler om Hovedvejen og Glostrup Hule, hvor udvalget skal tage stilling til et forslag fra udvalgsformanden, om at benytte beløbet til henholdsvis hoved renovering af Glostrup Hule og forskønnelse af Hovedvejen.

Udvalgsformanden havde indstillet:
1. at rådighedsbeløbene på projekt 222.006, 222.088, 223.072 og 223.076, i alt 4.351.000 kr. flyttes til henholdsvis Renovering af vejen Glostrup Hule (700.000 kr.) og Forskønnelse af Hovedvejen, etape 2 (3.651.000 kr.) i 2016,
2. at anlægsbevillingerne på projekt 222.088 og 223.076, i alt 1.061.316 kr. nulstilles, og at der gives anlægsbevilling på i alt 4.351.000 kr. til henholdsvis Renovering af vejen Glostrup Hule (700.000 kr.) og Forskønnelse af Hovedvejen (3.651.000 kr.) i 2016,
3. at der udarbejdes detailprojekt/udbudsmateriale og at projekterne udbydes,
4. at sagen forelægges udvalget på ny, når resultatet af licitationen foreligger.

Indstillingerne blev alle godkendt.

Fra mødet den 14. december 2016
Vi talte om punkterne 7 – Glostrup Festival og 29 – Navn til letbanestationen ved hospitalet. Der er afsat midler i budgettet til en byfest i 2017. Administrationen foreslår, at arrangementet afholdes som Glostrup Festival lørdag den 26. august 2017.

Evalueringer og tilbagemeldinger fra Glostrup Festival peger på, at der skal være noget for alle aldersgrupper, og at der også er et bredere signal i ordet “festival” fremfor “byfest”. Der er ikke fundet brugbare alternativer til Glostrup Idrætspark.

Indstillingen til rammen for afholdelsen blev godkendt af kommunalbestyrelsen.

Ad 2 – Orientering fra kasseren
Der er pt. 85 medlemmer.

Regnskabet viser et mindre underskud, hvilket primært skyldes vores investering i, at deltage i optoget i forbindelse med Glostrup Festivalen, hvor vi deltog i optoget med trøjer med logo.

Ad 3 – Nye tiltag
Vi overvejer stadig, om vi skal oprette en gruppe på Facebook. Det kræver, at vi har noget at fortælle, og at der er nogen, som vil stå for vedligeholdelsen / administrationen af gruppen.

Ad 4 – Generalforsamling 2017
Vi fordelte de praktiske opgaver i forbindelse med årets generalforsamling.

Vi talte om, at vi skal huske, at vi skal huske og fremsætte forslag omkring årets kontingent på årets generalforsamling under indkomne forslag, og det samme gælder for vores budget for 2017.

Ad 5 – Evt.
Der var ikke noget under dette punkt.

Dette indlæg blev udgivet i Info bestyrelsen. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.