Årsberetning 2017

Ad 1 – Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Bjarne Knudsen, og da der ikke var andre kandidater, blev Bjarne Knudsen, Nordvangs Alle (herefter BK) valgt som dirigent.

BK takkede for valget og startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, da indkaldelsen var medlemmer i hænde i starten af februar 2017.

Ad 2 – Valg af stemmetællere
Peter Andersen og Ove Rost Jensen blev valgt til stemmetællere.

Ad 3 – Bestyrelsens / formandens årsberetning for 2016
Formanden holdte denne tale:

Endnu et år er gået og det er blevet tid til årets generalforsamling. Velkommen til jer, som er mødt op. Vi kan konstatere, at det er svært at opretholde medlemstallet, men måske betyder det ikke det store, hvis bare det er ”den hårde kerne”, som er tilbage – og det er I jo en del af.

Det har været et roligt år – set fra vores stol – der har ikke været ret mange henvendelser eller udfordringer, hvor vi har været involveret.

De emner jeg har valgt at berøre i årets beretning er:

 • Bestyrelsens arbejde
 • Hjemmesiden
 • Glostrup 825 års jubilæum
 • Parkeringsudfordringer i Glostrup
 • Status på Letbanen
 • Glostrup Fritidscenter
 • Forskellige muligheder og mere information

Bestyrelsens arbejde
Jeg vil gerne indlede med at fortælle lidt om, hvad der foregår i bestyrelsen, da vi gerne vil være åbne omkring dette, og så I alle sammen ved, hvad I evt. går ind til, hvis I vælger at stille op i aften – og det kunne vi virkelig godt tænke os, at der var nogen, der gjorde.

Før hvert bestyrelsesmøde orienterer nogle af os på Glostrups hjemmeside, for at se, hvilke emner, der har været behandlet i henholdsvis Miljø- og teknikudvalget, og i Kommunalbestyrelsen siden sidste møde.

Vores møder har typisk følgende dagsorden:

 • Orientering fra Næstformand / Formanden.
 • Orientering fra Kassereren.
 • Nye tiltag
 • Eventuelt. På det første møde efter generalforsamlingen taler vi om opfølgning fra generalforsamlingen, bestyrelsen konstituerer sig, og så taler vi om møderækken for det kommende år.

Hjemmesiden – glostrupgrundejerforening.dk
Som en del af vores åbenhed, lægger vi også vores referater på vores hjemmeside. Det gør vi fordi vi gerne vil dele den viden vi har, om det der foregår i Glostrup med jer. Referaterne ligger under nye indlæg i højre side. Formandens side har ikke været så aktiv på det sidste, men det skyldes blot, at formanden ikke har haft det store at fortælle. På hjemmesiden findes der også links til, hvor I kan finde mere information om det, som rører sig i kommunen, og hvad vi har sendt af høringssvar mv.

Glostrups 825 års jubilæum
Jeg ved ikke, hvor mange af jer, som deltog i festivalen, men jeg må nok indrømme, at det overraskede mig, hvor vellykket det var. I sidste time besluttede vi i bestyrelsen, at vi ville gå med i optoget fra kommunen og over til idrætsanlægget, og det var virkelig en oplevelse – både at se alle de andre, som gik med, og at få lov til at gå midt på vejen hele turen derover, og vi havde endda også et par heste med i optoget. Til denne lejlighed havde kasseren sørget for, at vi fik ens trøjer, så vi kunne genkendes. Da vi på ingen måde havde regnet med, at det ville blive så varmt, var der indkøbt sweatshirts, og det var bare alt for varmt, så de måtte hænge om halsen i stedet – naturligvis på en sådan måde, at trykket stadig kunne ses.

Det var også et fantastisk arrangement, som var blevet stablet op, og selv Mary var på besøg – tænk engang royalt besøg til vores bys jubilæum.

Parkeringsudfordringer i Glostrup
Parkeringsudfordringer på Clarasvej
Beboerne på Clarasvej kunne i juni 2016 ånde lettet op, da beslutningen i Miljø- og teknikudvalget blev, at der ikke ville blive arbejdet videre med en ny lokalplan. Meldingen var, at Glostrup Park Hotel i første omgang skulle rive direktørboligen på Hovedvejen ned og erstatte den med parkeringspladser. Det har hotellet dog ikke planer om, da de ikke mener, at de 27 parkeringspladser, som det ville give, ville løse deres udfordringer.

Langtidsparkeringen ved stationen
Bliver desværre nedlagt i forbindelse med etableringen af Letbanen, og kommunen har endnu ikke en erstatning på plads, men arbejder på sagen.

Parkering ved Rema1000
Rema1000 er blevet en større succes end forventet, så også her ses der på muligheder for yderligere parkering. Derfor har Rema1000 søgt Glostrup Kommune om at få lavet en ny lokalplan, der giver mulighed for at rive de to nabohuse ned og anlægge parkeringspladser i stedet.

Når der skal bygges nyt erhverv, skal det beregnes, hvor mange parkeringspladser, der er behov for. Den beregning blev også lavet for Rema 1000, da de fik lov til at bygge den nye butik. Beregningen viste, at der var behov for 36 parkeringspladser, men der blev anlagt 42, så Rema 1000 har altså anlagt seks parkeringspladser mere, end de behøvede, men det er stadig ikke nok.

En ny lokalplan tidligst kan forventes i begyndelsen af 2017. Det kan muligvis gå lidt hurtigere, hvis Rema 1000 selv laver forslaget til den nye lokalplan, men det efter sigende ikke sket endnu.

Status på letbanen
Det er stadig muligt at følge på i udviklingen omkring letbanen på dinletbane.dk
Her er lidt om, hvad der er sket i relation til letbanen:

Dato Nyhed
31. maj 2016 Folketinget vedtog anlægsloven om Hovedstadens Letbane. Samtlige ni folketingspartier stemte for.
2. juni 2016 Entreprenører valgt til at byde på letbanen
20. oktober 2016 Letbanen er sendt i udbud
4. november 2016 Nye klausuler skal styrke grundlaget for fair konkurrence på kommende anlægskontrakter
1. december 2016 Møder med grundejere går i gang
Mere information Plads til letbanen – værd at vide om ekspropriation
Tidsplan

Glostrup Fritidscenter
I Folkebladet har vi også kunne læse om de store planer der er for Glostrup Fritidscenter, bl.a. i denne artikel fra januar 2017, hvoraf det fremgår, at der er i budgettet for 2017 er afsat 1,5 millioner kroner til at udvikle et scenarie for, hvordan centret kan udvikles i fremtiden. Og det ser ud til, at der er store forandringer på vej. Der var to forskellige scenarier i spil. Det ene bevarede en del mødelokaler i centret, det andet ville til gengæld give plads til træningscentret. Det var en enig kommunalbestyrelse, der på mødet i januar valgte det sidste scenarie.

Leg i svømmehallen Planen er at udvide svømmehallen, hvor indgangen skal flyttes til den sydlige ende af fritidscentret, for at der kan være to legebassiner, et til de mindre børn og et til de større børn. Med de nye legebassiner bevares svømmeklubbens og motionisternes mulighed for at dyrke svømning i 25 meter bassinet.

Nye udearealer Det er også tanken, at der skal ske nye ting på området syd for fritidscentret, der hvor der i dag ligger en stor parkeringsplads, en gokartbane og på den anden side af tilkørslen til Søndre Ringvej ligger en park, der ikke bliver brugt særlig meget. Hele det område skal også opgraderes. Parkeringspladsen flyttes, så den ligger langs med Eriksvej. På det område, hvor parkeringspladsen ligger i dag, er der tale om at etablere en ny indgang til fritidscentret og et street-miljø, hvor man kan stå på skateboard, rulleskøjter eller løbehjul.

Træningscenter flytter Der, hvor der i dag er mødelokaler, træningslokaler og musikskole, får Musikskolen lov at blive liggende, mens der skal findes et andet sted til mødelokalerne, og træningscentret flytter ind i fritidscentret.

Mere information
Vi er så heldige, at vi her i dag har et par repræsentanter fra Eriksvej, som gerne vil fortælle os lidt mere, om hvad der rører sig, og hvad de har hørt fra kommunen, så det vender vi mere tilbage til senere.

Forskellige muligheder og mere information

Tilbud om energitjek
Det er i kommunen muligt at få et gratis energitjek – det kan du også læse mere om på Glostrups hjemmeside – her.

Planstrategi
På Glostrup kommunes hjemmeside er det muligt at læse om den nye planstrategi på denne side. Her finder du fx selve forslaget til planstrategien.

Glostrup Forsyning
Affaldsordningen er nu kommet godt i gang og efter min opfattelse virker ordningen efter hensigten. Der findes en masse information omkring sortering, afhentningsfrekvens osv. På Glostrup forsynings hjemmeside. Man kan få en app, hvor man kan se, hvornår man får tømt næste gang, og hvor man også kan melde manglende tømning. Det er muligt at printe en kalender med afhentningsdatoer for de forskellige typer affald – ud fra adresse.

Fjernvarme i Glostrup
Af hjemmesiden ”Fjernvarme i Glostrup” fremgår det, at områder med større bebyggelser samt Hvissinge Øst og Vest er udlagt til fjernvarme. I dag dækker fjernvarme næsten 60 % af varmebehovet i Glostrup, mens ca. 40 % dækkes af naturgas. På denne side, er der også et kort, som viser, hvilke områder der er udlagt til fjernvarme hhv. naturgas i Glostrup Kommune.

Ad 4 – Forelæggelse af det reviderede regnskab 2016
Regnskabet blev fremlagt og godkendt.

Ad 5 – Behandling af indkomne forslag
Fastlæggelse af kontingent
Ifølge vedtægterne skal kontingentet fastlægges af generalforsamlingen. Bestyrelsens havde derfor foreslået, at det årlige kontingent på 125 kr. fastholdes. Der var ikke stemmer imod dette forslag, så det blev vedtaget.

Budget 2017
Budgettet for det nye år blev gennemgået, og der var ikke protester mod budgettet.

Ad 6 – Valg til bestyrelsen:
Generalforsamlingen skal vælge 1 formand, 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer samt en revisor-suppleant for ét år samt 3-4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

Følgende blev valgt:

Titel / funktion Navn Valgperiode
Formand Jeppe Lundstrøm 1 år
Bestyrelsesmedlem Flemming M. Jensen 2 år
Bestyrelsesmedlem Marion Kramhöft 2 år
Bestyrelsesmedlem Bjarne Johansson 2 år
Bestyrelsessuppleant Pia Baiardelli 1 år
Bestyrelsessuppleant Pia Lundstrøm 1 år

Som revisorer blev valgt:

 • Peter Andersen, Nordvangs Alle
 • Bjarne Knudsen, Nordvangs Alle

Ad 7 – Eventuelt
Lisbeth Andersen fortalte om en workshop vedrørende udviklingen af Glostrup Fritidscenter, som hun havde deltaget i. Det havde været en positiv oplevelse at deltage og Lisbeth kunne samtidig fortælle og opfordre medlemmerne til at deltage i de to yderligere workshops, som bliver holdt den 20. marts og en den 25. april.

Den nye formand takkede dirigenten og generalforsamlingen for god ro og orden.

De 28 tilmeldte kunne herefter forsyne sig med smørrebrød og en øl eller vand.

Dette indlæg blev udgivet i Årsberetninger. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.