Årsberetning 2018

Referat fra årets generalforsamling

Ad 1 – Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Bjarne Knudsen, og da der ikke var andre kandidater, blev Bjarne Knudsen, Nordvangs Alle (herefter BK) valgt som dirigent.

BK takkede for valget og startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, da indkaldelsen var medlemmer i hænde i februar 2018.

Ad 2 – Valg af stemmetællere
Michael Heisiger, Eriksvej 18 og Kirsten Sørensen, Nørre Alle 24 blev valgt til stemmetællere.

Ad 3 – Bestyrelsens / formandens årsberetning for 2016
På de afholdte bestyrelsesmøder har vi gennemgået de referater fra de møder, der på det pågældende tidspunkt havde været afholdt i Miljø- og teknikudvalget samt Kommunalbestyrelsen, for at se om der er nogle ting, der har haft betydning for grundejerne i Glostrup Grundejerforening.

Et stille år
Det har været et stille år i bestyrelsen. Der har kun været få henvendelser, vi har skullet drøfte i bestyrelsen. Der har været en henvendelse om tung trafik omkring vejene, der benyttes for at komme ind til butikkerne Harald Nyborg, Biltema, Netto og de andre butikker, der er beliggende i det område.

En grundejer har fremsendt et brev til bestyrelsen omkring gennemkørsel og biltrafik generelt på vejene omkring Nordvang skolen, og om Glostrup har nogle planer om at indføre kalkfri vand i hanerne lige som Brøndby kommune allerede har gjort. Bestyrelsen har i den forbindelse skrevet til kommunen og har fået deres tanker herom. Kommunen har bl.a. svaret, at Glostrup Kommune har en målsætning om, at de gerne vil fredeliggøre boligområder for gennemkørende trafik, samtidig med at de gerne vil have sikre og gode skoleveje. Det kan kun lade sig gøre, hvis de får så megen trafik som muligt ud på de store trafikveje, og dette kan gøres ved regulering med skiltning, ensretning, vejlukning mv. Det er kommunens opfattelse, at fx Sofielundsvej ville være en oplagt smutvej mellem Hovedvejen og Ringvejen, hvor der hver dag kører ca. 25.000 biler – det ville måske give en smule mindre trafik på fx Tværagervej og Svalevej, men til gengæld vil Sofielundsvej opleve en massiv stigning af trafik. Dette er kommunen ikke umiddelbart interesseret i. For så vidt angår det kalkfrie vand, så er der ikke truffet nogen beslutning om indførelse af kalkfrit vand i Glostrup Kommune. Kommunen og Glostrup Forsyning følger udviklingen i Brøndby Kommune og vil herefter tage stilling til, om vi evt. skal have kalkfrit vand i Glostrup.

Den kommende letbane og Glostrup bymidte
Vi har i bestyrelsen også snakket om den kommende letbane. Det er helt sikkert, at det er noget, der kommer til at berøre os alle sammen i Glostrup – i en eller anden forstand, nu når anlægsarbejdet går i gang. Glostrup kommune går i det hele taget nogle spændende år i møde indenfor byfornyelse. Der er også store planer for hele området omkring Glostrup bymidte, S-togs-stationen og deromkring. Letbanen er nu gået ind i selve byggeprocessen. Man har fundet de entreprenører, der skal stå for anlægsarbejdet, og det ser heldigvis ud til, at udbuddene holder sig indenfor de økonomiske rammer, der var budgetteret med. Risikovurderingen af anlægsarbejdet holder sig også inden for det, der er forventet på et projekt af den størrelse.

Hele byfornyelsen omkring Glostrup bymidte er nu også ved at tage form på tegnebrættet. Gehl Architects er kommet med deres bud på, hvordan bymidten kan komme til at se ud i fremtiden. På Glostrups hjemmeside (glostrup.dk) kan man løbende holde sig orienteret om alle de igangværende og nye projekter som kommunen er involveret i.

Parkering i Glostrup
Glostrup kommune får stadig en del henvendelser fra borgere, der er bekymrede omkring parkerings-situationen i hele kommunen – især nu, hvor letbanen begynder at gå fra planlægning til aktiv byggeproces. Fra kommunens side har man stor fokus på dette, og er godt klar over, at det kan skabe en del udfordringer. I bymidteprojektet fra Gehl Architects er der skitseret forskellige muligheder, der alle kan være med til at opretholde det antal parkerings pladser, der forsvinder når letbanen er fuldt udbygget.

Status på fjernvarmen
Status på fjernvarmen er, at der nu er udlagt fjernvarme i 60 % af kommunen – resten dækkes af naturgas. På Glostrups hjemmeside kan man se en detaljeret kortlægning over hvilke områder der er udlagt til naturgas, og hvilke områder der er udlagt til fjernvarme: http://www.glostrup.dk/borger/miljoe-energi-og-affald/energi-og-opvarmning/fjernvarme-i-glostrup

Nabohjælp
Vi har også snakket om nabohjælp, og hvordan vi som naboer kan hjælpe hinanden med at passe på vores huse, når man ikke er hjemme. Der findes en hjemmeside herom: https://nabohjælp.dk/

Byggeriet på hjørnet af Nørre Alle og Roskildevej
Vi har også snakket om byggeriet på hjørnet af Nørre Alle og Roskildevej ved den gamle synshal, hvor der fra bygherres side var ansøgt om, at byggeriet skulle gå ud over cykelstien i første eller anden sals højde på Roskildevejssiden. Det har kommunen valgt ikke at tilgodese. Det ville efter bestyrelsens mening også have beskæmmet bybilledet voldsomt.

Grønt råd
Vi har også en plads i Grønt Råd. Vi har desværre ikke haft mulighed for at deltage i alle rådets møder i løbet af året. Der arbejdes ellers med mange gode og spændende projekter, blandt andet er der stor fokus på at bruge Glostrup og de mange omegnskommuners åer og vandløb til at opsamle regnvand, når kloakkerne må give op overfor de kraftige regnskyl, der tilsyneladende bliver voldsommere og voldsommere for hvert år der går. Det er noget, der på sigt gerne skulle komme alle os husejere til gode, så vi slipper for at få vores kældre fulde af kloakvand.

Hvis du vil vide mere om Grønt Råd eller læse referater fra møderne kan du finde det her:
http://www.glostrup.dk/borger/miljoe-energi-og-affald/groen-guide-raad/gront-raad

Glostrup genbrugsstation – eller mangel på samme
Som de fleste, der jævnligt kommer og afleverer skrald på Glostrup genbrug station, nok ved, skal vi have en helt ny genbrugsplads. Vi kommer til at undvære en genbrugsplads i et helt år, for den skal efter planen stå færdig med udgangen af 2018. I den periode er det muligt at komme af med sit skrald i vores nabokommuner: Albertslund, Brøndby, Rødovre og Vest-forbrændingen. Den nye genbrugsplads bliver topmoderne med bl.a. containere, der ligger i plan med terræn. Mange af os har nok prøvet, hvor besværligt og uhensigtsmæssigt det er at stå og skovle jord eller andre tunge ting op i en container med tanken om, at det her må da kunne gøres på en smartere måde. Det er rigtig mange tons affald, der fremover vil blive håndteret på en god og hensigtsmæssig måde.

Du kan læse om den nye genbrugsstation her: https://www.glostrupforsyning.dk/affald/genbrugsstation/ny-genbrugsstation/ – her finder du også en flyer om den nye genbrugsstation og andre nyttige oplysninger fra Glostrup Forsyning.

Vores dalende medlemstal
Afsluttende kan jeg nævne, at det er svært at opretholde medlemstallet i Glostrup Grundejerforening. Der kommer ikke rigtig nogen nye medlemmer, selvom bestyrelsen har uddelt foldere om foreningen til en del af de villaejere, der kunne have interesse i at blive medlemmer af foreningen.

Vi har pt. 75 medlemmer, hvoraf 2 har meldt sig ud efter, at vi har sendt indkaldelsen til generalforsamlingen. Og det er ikke sikkert, at alle vælger at betale for det nye år, men dem som ikke har betalt inden dette referat bliver sendt ud, får et girokort sammen med referatet.

Spørgsmål til beretningen
En grundejer spurgte ind til, om alle i kommunen skulle have fjernvarme? Hertil blev der svaret, at det er det ikke.

Der blev spurgt ind til, hvor mange medlemmer der var på nogle bestemte veje, og det blev der svaret på. Der var en generel underen over, at der ikke er flere villaejere på bestemte veje, som er medlem, nu hvor der sker så meget i Glostrup. Vi kom dog frem til, at flere og flere villaejere vælger at klare det lokalt, hvor de samler underskrifter fra de nærmeste naboer – og det er nok bare sådan det er.

Efter besvarelsen af disse spørgsmål blev beretningen enstemmigt vedtaget.

Ad 4 – Forelæggelse af det reviderede regnskab
Kasseren startede med at fortælle, at vi var 19 parceller repræsenteret ved dette års generalforsamling. Herefter gennemgik kasseren regnskabet, som viser et overskud på 367,11 kr.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Ad 5 – Indkomne forslag
Der er ikke kommet forslag fra nogle af foreningens medlemmer. Bestyrelsen ville dog gerne foreslå, at kontingentet fastholdes på uændret niveau – 125 kr., og det var der opbakning til.

Ad 6 – Valg
Generalforsamlingen skulle vælge:
– 1 formand
– 2 bestyrelsessuppleanter
– 2 revisor
– 3-4 bestyrelsesmedlemmer
Da der ikke var nogen, som meldte sig til formandsposten, valgte Flemming M. Jensen (nuværende næstformand) at tage formandsposten for et år.

Følgende blev valgt til bestyrelsessuppleanter (ingen ønskede at være bestyrelsesmedlemmer):
– Michael Hiesiger, Eriksvej 18
– Pia Baiardelli, Nørre Alle 19
– Pia L. Lundstrøm, Heggelunds Alle 20

Som revisorer blev følgende valgt:
– Peter Andersen, Nordvangs Alle 5
– Bjarne Knudsen, Nordvangs Alle 2

Som bestyrelsesmedlem blev følgende valgt:
– Ole Markussen, Højbovej 4

Bestyrelsen ser herefter således ud:

Titel / navn Adresse Periode Valgt
Formand
Flemming Jensen
Edithsvej 14 1 år 2018
Bestyrelsesmedlem
Ole Markussen
Højbovej 4 2 år 2018
Bestyrelsesmedlem
Marion Kramhöft
Rønvej 14 2 år 2017
Bestyrelsesmedlem
Bjarne Johansson
Heggelunds Alle 16 2 år 2017
Bestyrelsessuppleant
Pia Baiardelli
Nørre Alle 19 1 år 2018
Bestyrelsessuppleant
Michael Hiesiger
Eriksvej 18 1 år 2018
Bestyrelsessuppleant
Pia Lundstrøm
Heggelunds Alle 20 1 år 2018
Revisor
Peter Andersen
Nordvangs Alle 5 1 år 2018
Revisor
Bjarne Knudsen
Nordvangs Alle 2 1 år 2018

Ad 7 – Eventuelt
Bestyrelsen orienterede om budgettet for 2018, som viser stort set de samme forventede indtægter og udgifter som i 2017.

Dette indlæg blev udgivet i Årsberetninger. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.