Generalforsamlinger 2019 og bestyrelsens beretning 2018

Referat og årsberetning fra
Generalforsamling og Ekstraordinær Generalforsamling
i Glostrup Grundejerforening den 06 og 21. marts 2019

Indkaldelse til generalforsamling
i Glostrup Grundejerforening onsdag den 6. marts 2019
kl. 19.00 i Glostrup Bibliotek – Store sal (i kælderen).

Dagsorden ifølge lovene:
1) Valg af dirigent
2) Valg af stemmetællere
3) Bestyrelsens årsberetning
4) Forelæggelse af det reviderede regnskab
5) Behandling af forslag – herunder nedlæggelse af Glostrup Grundejerforening
6) Valg – kun aktuelt hvis pkt. 5 ikke bliver vedtaget.
7) Eventuelt.

Valg til bestyrelsen:
I det hele bestyrelsen trækker sig, skal der vælges følgende:
1 stk. formand for ét år
3 stk. bestyrelsesmedlemmer for ét år
3 stk. bestyrelsesmedlemmer for to år
2 stk. bestyrelsessuppleanter for ét år
2 stk. revisorer samt en revisor-suppleant for ét år

Forslag, herunder emner til bestyrelsen, samt andre ønsker til behandlet under generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 17. februar 2019.
Der vil ikke i forbindelse med generalforsamlingen være gæstetaler.
Efter generalforsamlingen vil der blive serveret et beskedent traktement. Af hensyn til arrangementet er det nødvendigt at kende deltagerantal.
Tilmelding senest 24. februar 2019
Formanden Tlf. 23 60 32 40 / e-mail bjfj@post.tele.dk
Kassereren Tlf. 22 91 27 07 / e-mail ole.22912707@gmail.com
Bemærk – der er ikke opkrævning af kontingent grundet dagsordenens pkt. 5
Flemming Meincke Jensen
Formand

Referat fra årets generalforsamling

Ad 1 – Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Bjarne Knudsen, Nordvangs Alle, Bjarne Knudsen blev valgt som dirigent.

Bjarne Knudsen startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, da indkaldelsen var medlemmer i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Ad 2 – Valg af stemmetællere
Bjarne Knudsen

Ad 3 – Årsberetning for 2019

Årets gang. Vi har holdt 6 møder. I store træk kunne vi anvende beretningen fra sidste år, det har endnu engang været et meget stille år for foreningen. Vi har kun haft et par enkelte henvendelser fra foreningens medlemmer, den ene har drejet sig uenighed vedr. naboskel, hvor vi tilbød at være til stede når der skulle være hegnssyn, men det ønskede husejeren ikke, derudover var der en forespørgsel vedr. nabostøj, der kunne vi henvise til kommunens udmærkede hjemmeside, hvor man stor set kan finde alle mulige regler også i dette tilfælde, Glostrup har ingen særregler vedr. nabostøj. Der har været henvendelser fra et par ejendomsmæglere i forbindelse med hussalg, hvor de har spurgt sælger om de var med i en grundejerforening, svarede sælger ja fik vi tilsendt 4stk A4 der skulle udfyldes vedr. snerydning og meget andet, hvis så ejendomsmægleren fik yderligere et hus til salg på samme vej gik ejendomsmægleren ud fra at de også var medlem af Grundejerforeningen, så måtte jeg forklare, at det var en frivillig Grundejerforening, der ikke har med snerydning m.m. at gøre, det betød så, at der ikke var nogen af de nye boligejere der var interesseret i at melde sig ind.
I oktober måned 2018 fik vi en henvendelse fra fibernet firmaet Gigabit, de ville gerne etablere et godt samarbejde med Grundejerforeningen, det var sådan set ok, men det er lidt svært at samarbejde, når flere af vores medlemmer bor udenfor fiberprojektets dækningsområde og at der er flere lokale grundejerforeninger i de berørte områder.
Vi skulle også forholde os til EU’s persondataforordning (GDPR), som de fleste nok har hørt en hel del om, vi udarbejdede derfor en politik for persondata i Glostrup Grundejerforening, som blev lagt på vores hjemmeside og som kan ses på bagsiden af indkaldelsen til generalforsamlingen.
Grønt Råd. Foreningen er repræsenteret i kommunens Grønt Råd og der har været afholdt i alt 4 møder af 2 timers varighed.
Et punkt som kan være interessant, især for grundejere, er genanvendelse af madaffald i Glostrup (endnu en beholder til samlingen), hvor ligger Glostrup som kommune i forhold til andre, vi er oppe på 38 %, hvor målet er 50 % i 2022. De kommuner som er kommet op på de 50 % allerede, har indført indsamling af madaffald. Hvis vi indfører indsamling af madaffald vil vi sandsynligvis øge genanvendelsen med op til 12 % og vi vil derfor nå op på de 50 %. Der er også tale om indsamling af pap, men lad os se, vi har jo storskrald.
Der er mange andre tiltag af forskellige art, som har været fremme i Grønt Råd, det kan man læse meget mere om på Glostrup Kommunes hjemmeside under Grønt Råd og på Glostrup Forsynings hjemmeside.
Letbanen. Vi har selvfølgelig også talt om letbanen, om hvordan det mon bliver i kommunen rent trafikmæssigt, der er ingen tvivl om, at der bliver en del kaos omkring ringvejskrydset, når der bliver reduceret i antallet af vejbaner i forbindelse med nedrivning af bygninger, som man er godt i gang med allerede, og senere anlæg af spor, et eksempel er den langvarige afspærring af Sydvestvej, der også har med letbanen at gøre, den har helt sikkert givet mere trafik på Hovedvejen mod Kbh. i den periode der var afspærret.
Yderligere information om letbanen findes på www.glostrup.dk/borger/veje-og-trafik/letbane-og-trafik.
Fremtiden. Vi må erkende, at vort medlemstal stadig er for nedadgående, seneste opgørelse viser 67 medlemmer imod 75 sidste år og interessen for at deltage i generalforsamlingen viser også en manglende interesse for foreningens videreførelse.
Vi har i det forløbne år igen diskuteret emnet vedr. Grundejerforeningens beståen på flere af vores møder. Hvad har vi gjort og kunne vi have gjort det anderledes, der er sikkert andre måder man kunne videreføre foreningen på, men et godt eksempel fra tidligere viser hvor svært det kan være.
Et citat fra generalforsamlingen 2014: Vi har drøftet muligheden for at gå sammen med andre grundejerforeninger. Det har vi prøvet et par gange med negativt resultat. For flere år siden tog vi initiativ til at danne Borgergruppen. Vi 4 grundejerforeninger og 2 andelsboligforeninger, der var interesserede og ikke mindst var kommunen ganske interesseret i at få et forum at diskutere med. Efter et par år var der kun andelsboligforeningerne og os tilbage. De andre mente ikke man havde tid til at deltage men det rigtige var nok, at man ikke have interesse og ikke kunne få nogen i de respektive foreninger til at tage dette arbejde. Derfor gik det i stå. Citat slut.
Vi ved heller ikke hvilke udfordringer, vi som grundejere kommer ud for i fremtiden. Vi har for eksempel set kommuner der er begyndt at pålægge grundejerne udgifter til vejbelysning m.v. for at spare. Hvad der kommer til at ske her hos os i Glostrup vides ikke. Det er også en af de ting der har været med i vores overvejelser vedr. videreførelsen af foreningen eller ej.
Der har tidligere i 1997 og i 2009, samt 2014 være røster fremme om, at nedlægge foreningen og denne gang tror jeg ikke der nogen vej uden om?
I aften skal vi ikke spå om fremtiden, men i stedet diskutere og træffe en beslutning og her henviser jeg til det forslag en helt enig bestyrelse har ønsket at fremlægge for generalforsamlingen, om foreningens videre eksistens.
Til slut vil jeg sige tak til bestyrelsen for arbejdet i det forløbne år

Ad 4 – Forelæggelse af det reviderede regnskab
Da kassereren ikke kunne være til stede, var det formanden der fremlagde regnskabet. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Ad 5 – Indkomne forslag
Forslag fra bestyrelsen – nedlæggelse af Glostrup Grundejerforening.

Som omtalt på sidste års generalforsamling ses foreningens medlemstal stadig for nedadgående, også i år har vi mistet medlemmer, fra 75 medlemmer sidste år til nu 67 medlemmer.
Nogle har meldt sig ud og andre har blot undladt at betale kontingent trods rykkere og herefter slettet af foreningen.

Vi kender ikke de udfordringer grundejerne komme ud for i fremtiden. Der er set kommuner på- lægge grundejerne udgifter til eks. gadebelysning m.v. Disse ting har vi i bestyrelsen haft med i vores overvejelser.

Bestyrelsen har besluttet at fremkomme med dette forslag:
Nedlæggelse af Glostrup Grundejerforening på generalforsamlingen den 6. marts 2019.

Hvis forslaget vedtages, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 21. marts 2019, med kun et pkt. på dagsordenen. Endelig nedlæggelse af Glostrup Grundejerforening.

På bestyrelsens vegne

Flemming Meincke Jensen
Formand

Formanden kunne konstatere at der var 15 parceller tilstede ved dette års generalforsamling.
Det indkomne forslag fra bestyrelsen blev enstemmigt vedtaget med 15 stemmer.

Ad 7 – Evt.
Der var bred enighed med bestyrelsen om, at vores kassebeholdning skal gå til Sofarækken Glostrup Bio.

Uddrag fra foreningens love:
§9. Ophævelse af foreningen eller vedtagelser af en sådan karakter, at de væsentligt ændrer foreningens formål, kan kun finde sted på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 2 ugers mellemrum med dette som eneste forhandlingsemne og til vedtagelse kræver hver gang mindst 3/4 af de fremmødte stemmer.

 

Referat af ekstraordinær Generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
i Glostrup Grundejerforening Torsdag den 21. marts 2019
kl.19.00 i Glostrup Bibliotek – store sal (i kælderen)

Dagsorden:
Pkt. 1 – valg af dirigent.
Bjarne Knudsen, Bjarne Knudsen kunne konstatere, at der var gået mindst 2 uger mellem de 2 generalforsamlinger og dermed var den ekstraordinære generalforsamling lovligt indkaldt.

Pkt. 2 – valg af stemmetællere.
Bjarne Knudsen

Pkt. 3 – Nedlæggelse af Glostrup Grundejerforening.
Anden afstemning vedr. forslag fra ordinær generalforsamling.

Forslag fra bestyrelsen – nedlæggelse af Glostrup Grundejerforening.
Som omtalt på sidste års generalforsamling ses foreningens medlemstal stadig for nedadgående, også i år har vi mistet medlemmer, fra 75 medlemmer sidste år til nu 66 medlemmer.
Nogle har meldt sig ud og andre har blot undladt at betale kontingent trods rykkere og herefter slettet af foreningen.
Vi kender ikke de udfordringer grundejerne komme ud for i fremtiden. Der er set kommuner på- lægge grundejerne udgifter til eks. gadebelysning m.v. Disse ting har vi i bestyrelsen haft med i vores overvejelser.

Bestyrelsen har besluttet at fremkomme med dette forslag:
Nedlæggelse af Glostrup Grundejerforening på generalforsamlingen den 6. marts 2019.

Der var 10 parceller tilstede til den ekstraordinære generalforsamling.
Det indkomne forslag fra bestyrelsen blev igen enstemmigt vedtaget med 10 stemmer og dermed er Glostrup Grundejerforening nedlagt.

Pkt. 4 – Evt. Hvad nu?

1) Regnskab for 2019 skal afsluttes.
2) Bankkonto skal lukkes.
3) Bestyrelsen foreslår at kassebeholdningen på ca. 30.000 kr. overføres til Sofarækken Glostrup Bio, det var der fuld opbakning til på den ekstraordinære generalforsamling.
4) Glostrup Grundejerforening skal ud af Grønt Råd
5) Glostrup Grundejerforening skal slettes fra Glostrups kommunes hjemmeside.
6) Glostrup Grundejerforenings hjemmeside udløber ved årets udgang.

På bestyrelsens vegne
Flemming Meincke Jensen

Dette indlæg blev udgivet i Årsberetninger, Borger info. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.