Foreningens love

§1. Foreningens navn er GLOSTRUP GRUNDEJERFORENING, stiftet d. 1. juni 1897. dens værneting er Glostrup by og dens område er Glostrup by med tilsluttende bebyggelse indenfor Glostrup kommune.

§2. Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser med hensyn til deres faste ejendomme inden for området i forhold til såvel myndighederne som i anliggender, der er af almen interesse. Foreningen er upolitisk.

§3. Som medlem af foreningen kan optages enhver, der indenfor foreningens område ejer fast ejendom/ejerlejlighed/andelslejlighed eller som udlægshaver, flerårig forpagter eller på lignende måde har en ejers interesser. Såfremt et medlems forhold ændres således, at medlemmet ikke længere ville være optagelsesberettiget, bevares medlemsretten men vedkommende vil ikke kunne vælges til tillidsposter inden for foreningen. Et medlem kan udelukkes af foreningen efter indstilling fra bestyrelsen og vedtagelse på en generalforsamling.
Udmeldelse af foreningen må foretages skriftlig senest 14 dage før udløbet af et kalenderår.

§4. Medlemskontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen. Kontingentet betales forud – dog senest 1. marts. Har et medlem efter påkrav ikke betalt inden årets udgang kan vedkommende slettes af foreningen.

§5. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af en formand og 6 bestyrelsesmedlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling blandt foreningens medlemmer. Af bestyrelsen afgår hvert år formanden og 3 bestyrelsesmedlemmer efter tur, men genvalg kan finde sted. Formanden vælges af generalforsamlingen ved kvalificeret flertal. Den øvrige bestyrelse konstituerer sig selv under formandens ledelse for et år ad gangen med en næstformand, en kasserer og en sekretær. Bestyrelsen repræsenterer foreningen såvel i indre anliggender som udadtil. Bestyrelsen kan, såfremt den skønner det fornødent, oprette afdelinger med særlige opgaver blandt foreningens medlemmer, når de enkelte afdelingers love godkendes af en ordinær generalforsamling. Afdelingernes formænd kan deltage i bestyrelsens møder – dog uden stemmeret. Ved et bestyrelsesmedlems fratræden indtræder en suppleant i den fratrådtes sted.

§6. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Kassereren fører regnskab over foreningens midler, der anbringes i en lokal bank. Ved dispositioner over kr. 2500,- tegnes foreningen af formanden og kassereren. Kassereren opstiller ved regnskabsårets slutning en status, der sammen med bøgerne revideres af foreningens revisor.

§7. Ordinær Generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens årsberetning
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
  4. Behandling af forslag
  5. Valg
  6. Eventuelt.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal. Afstemninger afgøres ved simpelt flertal, dog kan ændringer eller tilføjelser til lovene kun ske på den ordinære generalforsamling og ved vedtagelse kræves 2/3 af de fremmødte stemmer. På forlangende af eet medlem skal afstemningen foregå skriftligt. Fuldmagter kan ikke benyttes.

Aktieselskaber, boligselskaber, andelsselskaber og institutioner kan kun lade sig repræsentere ved et medlem af ledelsen.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden i hænde inden udgangen af februar måned.

Under dagsordenens punkt 5 vælges for eet år af gangen en første og anden bestyrelses suppleant, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Generalforsamlingen indkaldes ved brev med dagsordenen til samtlige medlemmer senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse med angivelse af evt. emne, der efter den ordinære generalforsamling måtte være aktuel. Sammen med indkaldelsen udsendes giroindbetalingskort.

§8. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når der af bestyrelsen skønnes fornødent eller når mindst 20 medlemmer til bestyrelsen fremsætte skriftlig begæring derom med angivelse af forhandlingsemne. Ekstraordinær generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. Indkaldelse vil ske med brev til samtlige medlemmer.

§9. Ophævelse af foreningen eller vedtagelser af en sådan karakter, ar de væsentligt ændrer foreningens formål, kan kun finde sted på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 2 ugers mellemrum med dette som eneste forhandlingsemne og til vedtagelse kræver hver gang mindst 3/4 af de fremmødte stemmer.

I tilfælde af ophævelse opfordres foreningens herboende bestyrelsesmedlemmer igennem de sidste 10 år til at træde sammen og træffe afgørelse om anvendelse af formuen efter foreningens oprindelige formål.